Thực tiễn - Kinh nghiệm
Vai trò của chính quyền xã đối với quản lý phát triển xã hội
Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định”. Như vậy, chính quyền cấp xã bao gồm: Hội đồng nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp xã. Đây là cấp chính quyền có số lượng lớn nhất và có đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội đa dạng nhất trong các loại hình đơn vị hành chính với 9.064 xã, chiếm trên 80% tổng số đơn vị hành chính cấp cơ sở hiện nay (11.162 xã, phường, thị trấn). Chính quyền cấp xã là cầu nối giữa nhà nước với các tổ chức và cá nhân trong xã, đại diện cho nhà nước, để thực thi quyền lực nhà nước, triển khai, tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước ở xã. Chính quyền xã giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện công tác quản lý các vấn đề phát triển xã hội ở nông thôn.
Những quan điểm cơ bản thể hiện tư duy mới của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nghiên cứu tư duy mới của Đảng ta về những quan điểm cơ bản về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa chính là việc vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện và hoàn cảnh mới nhằm: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo chính xác và kịp thời, xử lý hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, giải quyết tốt các mối quan hệ phản ánh quy luật đổi mới và phát triển ở nước ta, tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên để phục vụ cách mạng và nhân dân. Người khẳng định: cán bộ là gốc của mọi công việc, cán bộ tốt thì phong trào mới tốt. Vấn đề cán bộ luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và là một trong những nội dung quan trọng trong việc xây dựng Văn kiện Ðại hội Đảng từ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Mỗi thời kỳ cách mạng của đất nước đặt ra những yêu cầu cụ thể xây dựng đội ngũ cán bộ thích hợp nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc, quy trình về công tác cán bộ theo chủ trương, định hướng của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

1. Thực trạng công tác tuyển dụng công chức ở thành phố Tuy Hòa trong những năm qua

Thành phố Tuy Hòa hiện nay có 12 phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân (UBND), với 90 biên chế, 20 hợp đồng trong chỉ tiêu. Hàng năm, việc bổ sung công chức cho các cơ quan của thành phố được thực hiện bằng nhiều hình thức như: đăng ký chỉ tiêu, chức danh thi tuyển tại Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh; tiếp nhận công chức từ các địa phương khác; chuyển công chức cấp xã; tiếp nhận không qua thi tuyển những người có trình độ đại học trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc và có thời gian công tác trên 60 tháng tại các cơ quan, đơn vị khác (ngoài các cơ quan hành chính); thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở bậc đại học, sau đại học theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh.

Mối quan hệ giữa đạo đức công vụ và pháp luật công vụ - một số khía cạnh pháp luật

Văn hóa công vụ là một khái niệm, một phạm trù rộng, được tạo bởi văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Từ góc nhìn luật học thì bộ phận “vật thể” của văn hóa công vụ là tất cả các quy định thể chế pháp luật công vụ; còn “văn hóa phi vật thể” trong công vụ là những nhận thức, quan niệm của con người về những hành vi, thái độ, cách xử sự trong quan hệ công vụ, chuẩn mực cần có của người thi hành công vụ. Văn hóa công vụ được thể hiện dưới nhiều hình thức, biểu hiện khác nhau, mà một trong những biểu hiện của nó là đạo đức công vụ, đạo đức của người thi hành công vụ. Trong bài viết này tập trung phân tích đạo đức công vụ và pháp luật về công vụ ở khía cạnh pháp lý của vấn đề.

Hoạch định chính sách công ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, đời sống kinh tế - xã hội thay đổi ngày một nhanh chóng. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập và toàn cầu hóa cũng như cuộc khủng hoảng tài chính khu vực và thế giới đã tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Xu hướng dân chủ hóa đời sống xã hội và trình độ dân trí ngày càng cao đã đặt ra đòi hỏi ngày càng lớn đối với Nhà nước. Đồng thời, các biến động lớn về môi trường, tài nguyên, dân số…đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi Nhà nước phải xây dựng và ban hành các chính sách công để giải quyết. Các chính sách được nhà nước ban hành trong thời gian qua đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội, giải quyết nhiều vấn đề bức thiết, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân... Tuy nhiên, quá trình hoạch định và thực thi chính sách vẫn còn nhiều bất cập.

TIN MỚI NHẤT
Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm, giao giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ
Thủ tướng nhắc nhở việc DN ‘lên xếp hàng’ ở Bộ Xây dựng
Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 2/2017
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/02/2017 05:52)
Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm, giao giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ
Chiều ngày 17/2/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm  ...
Tin mới nhất

Cà Mau tăng cường truyền thông về hoạt động cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính

Đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị - xã hội ở xã hiện nay

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẵn sàng cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp ông Jean-Martin Jaspers, Tỉnh trưởng, Giám đốc Học viện nghiên cứu cao cấp trực thuộc Bộ Nội vụ Pháp.

Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Không ngừng cải cách, đổi mới phục vụ người dân và doanh nghiệp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới tại tỉnh An Giang

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.