Thực tiễn - Kinh nghiệm
Từ Chính phủ kiến thiết Hồ Chí Minh đến Chính phủ kiến tạo hiện nay

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập trung xây dựng Chính phủ kiến thiết quốc gia với các kế sách diệt giặc đói, giặc dốt, thiết lập cơ quan lập pháp, thực hiện tự do tín ngưỡng, lương giáo đoàn kết...; xây dựng chính phủ đoàn kết và quy tụ nhân tài, nỗ lực làm việc, một lòng vì nước vì dân, gương mẫu, nói đi đôi với làm; kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh; phát huy đầy đủ trí tuệ, sức mạnh, trách nhiệm của nhân dân. Những quan điểm của Người đã đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng Chính phủ kiến tạo hiện nay.

Quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới

Trong cấu trúc của nghị quyết, mỗi nội dung có vai trò, vị trí riêng của nó, trong đó các quan điểm, nguyên tắc có giá trị chỉ đạo bao trùm, bởi nó vừa phản ánh trình độ lý luận hóa thực tiễn, vừa là căn cứ xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, đặc biệt đối với những vấn đề mới và khó, đụng chạm đến các mối quan hệ phức tạp. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương đề ra 5 quan điểm chỉ đạo; việc quán triệt sâu sắc các quan điểm này có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định tới việc thực hiện, bảo đảm cho Nghị quyết đi vào cuộc sống đạt hiệu quả.

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Việc thực hiện dân chủ trong Đảng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân có nhiều tiến bộ. Không ít cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiền phong, năng động, sáng tạo trong công tác, đóng vai trò nòng cốt thực hiện công cuộc đổi mới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thường xuyên được quan tâm, vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Tuy nhiên, hiện nay trong Đảng xuất hiện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nhận định: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra 27 biểu hiện cụ thể nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay, cần thực hiện tốt những biện pháp sau:

Hệ thống công vụ việc làm và việc nâng cao chất lượng công vụ, tinh giản biên chế

Nói vị trí việc làm hay chức nghiệp chỉ là cách phản ánh những cách thức khác nhau, nhưng có mục đích chung là phương pháp dùng người như thế nào trong nền công vụ. Khi nghiên cứu mỗi quan điểm hay phương pháp, thường có xu hướng bỏ qua những điều không cơ bản, thứ yếu, chỉ giữ lại cái căn bản, cốt lõi. Đó gọi là phương pháp cá biệt hóa. Nhưng xã hội là những quan hệ tác động đa chiều và mỗi yếu tố thường thay đổi vai trò của sự tác động. Do đó, tư cách con người thường bị tác động của hoàn cảnh. Trong nền công vụ, một trong những yếu tố rất quan trọng mà nó thể hiện chính là hoàn cảnh của thể chế. Pháp luật chi phối mạnh mẽ đối với các hành vi thực thi công vụ của công chức. Trong khi đó, hệ thống pháp luật nước ta còn hạn chế về tính hệ thống, xác định quan hệ và hành vi, mối quan hệ ngay trong một quy phạm pháp luật (giữa giả định, quy định và chế tài). Bên cạnh đó, những yếu tố lịch sử của nền công vụ sẽ là những tác nhân rất quan trọng liên quan đến việc dùng người hiệu quả vào công vụ.

20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta

Cách đây hơn 20 năm, Nghị quyết Trung ương ba khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được ban hành. Đây là sự thể chế hóa đường lối cán bộ của Đảng nhằm tạo ra bước chuyển biến căn bản và toàn diện của đội ngũ cán bộ. 20 năm qua, Chiến lược cán bộ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, tạo khung thể chế cho sự định hình và phát triển đội ngũ cán bộ của thời kỳ  phát triển mới của đất nước. Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài: "20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta" của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam

Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng của sự tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngay từ thế kỷ 18, nhà bác học Lê Quý Đôn (1726 - 1784) đã tổng kết và đề ra bốn nguyên lý trị nước: “Phi nông bất ổn - Phi công bất phú - Phi thương bất hoạt - Phi trí bất hưng”(1). Để nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của nguyên lý thứ tư, ông nêu ra một khảo dị “Phi trí tắc vong”. Điều đó có nghĩa là: không có trí thức, hiền tài, hoặc không biết sử dụng trí thức, hiền tài, thì chắc chắn là mất nước, chứ không chỉ đơn giản là đất nước không hưng thịnh.

Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn từ cơ sở

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, nhiều địa phương, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở vẫn còn cồng kềnh,chồng chéo, nhiều đầu mối. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước còn rất lớn, nhất là ở cấp xã, thôn, tổ dân phố nhưng hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tình hình trên đang tác động trực tiếp đến vai trò lãnh đạo, uy tín của cấp ủy, chính quyền và niềm tin của nhân dân.

Phát triển văn hóa nghề cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng công nghiệp

Thị trường lao động trong nước và ngoài nước hiện nay cạnh tranh gay gắt về chất lượng người lao động không chỉ ở kỹ năng, tay nghề mà còn ở trình độ văn hóa nghề. Do đó, việc xây dựng và phát triển văn hóa nghề cho người lao động đang trở thành vấn đề cấp thiết, là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển. Học sinh, sinh viên các trường cao đẳng công nghiệp được đào tạo ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn với các ngành, nghề chủ yếu thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, kinh tế, thương mại dịch vụ,… là nguồn bổ sung quan trọng và trực tiếp cho lực lượng lao động xã hội trong tương lai. Điều đó đòi hỏi, trong quá trình đào tạo các nhà trường không chỉ cung cấp, trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn phải trang bị cả văn hóa nghề cho người học nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

TIN MỚI NHẤT
Công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng
Đắk Nông thực hiện “Năm dân vận chính quyền”: Xây dựng phong cách người cán bộ, công chức, viên chức vì dân
Thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc Bình Phước
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(12/10/2018 04:45)
Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều Nguyễn - Giá trị lịch sử và đương đại"
Sáng ngày 12/10, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều  ...
Tin mới nhất

Cắt giấy phép con: ‘Không phiên họp nào Thủ tướng không nhắc’

Quản lý xã hội trong trạng thái bất thường ở Việt Nam hiện nay - vấn đề và giải pháp

Cải cách hành chính tại TP Hồ Chí Minh: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

"Chính quyền phục vụ" nhân dân ở TP Hà Tĩnh

Công khai thi tuyển là liều thuốc chống “chạy chức, chạy quyền”

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thái Bình: Thí điểm '1 người kiêm 2 vai'; hợp nhất cơ quan Đảng, chính quyền

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.