Thực tiễn - Kinh nghiệm
Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp

Công tác lý luận của Đảng gồm nhiều nội dung, trong đó nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn là những nội dung chủ yếu, có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là cơ sở cho việc xây dựng, phát triển lý luận, cơ sở cho công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận, đấu tranh tư tưởng - lý luận, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nền tảng tư tưởng của Đảng, về lý tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, về chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận diện hành vi lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực ở nước ta hiện nay

Ngay từ thế kỷ XVIII, các nhà triết học và chính trị học người Anh đã khẳng định: Quyền lực càng lớn, càng tuyệt đối thì sẽ dẫn tới sự tha hóa quyền lực nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có đặc thù riêng là đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng  Cộng sản Việt Nam, không có sự phân chia quyền lực. Song Đảng và Nhà nước ta cũng đã có nhiều giải pháp để kiểm soát quyền lực. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định chủ thể kiểm soát quyền lực nhà nước là Nhân dân. Nhân dân là người làm chủ Nhà nước. Tuy nhiên, việc lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi vẫn thường diễn ra ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức (CBCC), đảng viên. Vì vậy, Đại hội XII của Đảng đặt ra yêu cầu rất cao về kiểm soát quyền lực: ‘‘Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương’’[1].

Những vấn đề đặt ra từ hoạt động lễ hội, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay

Việt Nam là một quốc gia có nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng, với trên 80% dân số có đời sống tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo. Ngoài 14 tôn giáo đã được Nhà nước thừa nhận, Việt Nam còn có nhiều loại hình tín ngưỡng dân gian như thờ cúng tổ tiên, thờ anh hùng dân tộc, thờ thành hoàng, thờ mẫu, tàn dư của tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ cúng các tổ nghề, thờ cúng ma, cúng thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc, thờ cúng Yang của đồng bào các tộc người thiểu số Tây Nguyên… Trên cơ sở đó, nhiều lễ hội đã hình thành và được duy trì đến ngày nay.

Xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý dân chủ của cán bộ cơ sở

Phong cách lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ và tác động đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, phong cách của cán bộ cấp dưới và lợi ích của quần chúng. Thực tế cho thấy, có những nhiệm vụ chưa hoàn thành tốt, cán bộ chưa có uy tín, không phải do người cán bộ thiếu nhiệt tình, kiến thức, năng lực hay phương tiện vật chất bảo đảm mà còn do phong cách lãnh đạo, quản lý chưa phù hợp. Bởi vậy, việc xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý dân chủ cho cán bộ cơ sở là vấn đề vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài.

Phẩm chất người lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh hội nhập

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Làm lãnh đạo cũng là một nghề, phải rèn đức luyện tài, trong đó đức phải là gốc”! Người lãnh đạo, quản lý là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, xây dựng một đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý “vừa hồng, vừa chuyên” là một trong những nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Vì thế phẩm chất, nhân cách và năng lực của người lãnh đạo, quản lý giữ vai trò quan trọng. Người xưa quan niệm: được mất, vinh nhục không phải do nghề mà do người hành nghề quyết định. Trong các chức năng chủ yếu của quản lý đối với sự thành công của tổ chức, chức năng điều hành và lãnh đạo con người là quan trọng nhất. Nhà quản lý cũng là người lãnh đạo đồng thời là người điều hành một tổ chức, biết dự kiến, lập kế hoạch, tổ chức, điều động và kiểm tra kết quả, nhằm mục đích làm cho tổ chức thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ và chức năng của mình.

Nhận diện mâu thuẫn trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH), đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang đặt ra rất cấp bách. Để tránh tụt hậu, việc sử dụng hiệu quả tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; đưa tri thức khoa học, công nghệ vào tái cấu trúc lại nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của cấp ủy cơ sở hiện nay

Công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước đang đặt ra vấn đề cấp bách phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Đây là vấn đề được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” chỉ ra. Để có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, Đảng ta chủ trương đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trong đó đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ có tầm quan trọng đặc biệt. Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa X yêu cầu phải: "Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ"(1).

TIN MỚI NHẤT
Hội nghị chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ
Chặng đường 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Không xây dựng vị trí việc làm, không thể cải cách tiền lương
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/08/2018 03:50)
Hội nghị chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ
Sáng ngày 21/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề để xin ý kiến chỉ  ...
Tin mới nhất

Hưng Yên giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính từ 20-40%

Tiền Giang: Cải cách hành chính ở các xã nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng công vụ, phục vụ nhân dân

Lâm Đồng: Xây dựng Chính phủ điện tử để đột phá cải cách hành chính

Giải phóng phụ nữ theo tư tưởng K. Marx và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

"Hội quán"- Mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Đồng Tháp

Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin cho báo chí

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.