Thực tiễn - Kinh nghiệm
Phát triển văn hóa nghề cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng công nghiệp

Thị trường lao động trong nước và ngoài nước hiện nay cạnh tranh gay gắt về chất lượng người lao động không chỉ ở kỹ năng, tay nghề mà còn ở trình độ văn hóa nghề. Do đó, việc xây dựng và phát triển văn hóa nghề cho người lao động đang trở thành vấn đề cấp thiết, là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển. Học sinh, sinh viên các trường cao đẳng công nghiệp được đào tạo ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn với các ngành, nghề chủ yếu thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, kinh tế, thương mại dịch vụ,… là nguồn bổ sung quan trọng và trực tiếp cho lực lượng lao động xã hội trong tương lai. Điều đó đòi hỏi, trong quá trình đào tạo các nhà trường không chỉ cung cấp, trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn phải trang bị cả văn hóa nghề cho người học nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Những yếu tố ảnh hưởng đến ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức

Hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức ngày càng đòi hỏi chặt chẽ, chuyên nghiệp nhằm đạt được hiệu lực và hiệu quả. Có rất nhiều yêu cầu đặt ra đối với người thực thi công vụ, trong đó yêu cầu có tính bao trùm là tính trách nhiệm của người thực thi công vụ. Quá trình cải cách hành chính trên toàn bộ hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước thời gian qua đã thu được những kết quả đáng kể nhằm hướng đến một nền hành chính phục vụ vì lợi ích của người dân. Xuất phát từ ý nghĩa đó, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được đánh giá là rất quan trọng và yếu tố “trách nhiệm” của người thực thi công vụ ngày càng thu hút sự quan tâm của xã hội. Nhìn nhận một cách khách quan có thể nhận thấy trong toàn bộ hệ thống các cơ quan quản lý hành chính nhà nước vẫn còn không ít cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Do đó, “Việc xây dựng một đội ngũ công chức có trách nhiệm, chuyên nghiệp cũng chính là nhiệm vụ quan trọng để qua đó phòng ngừa hiệu quả việc lạm dụng quyền lực, ngăn chặn tham nhũng, lợi ích nhóm gây mất niềm tin trong nhân dân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước hiện nay"(1).

Thực tiễn dịch vụ hành chính công trong nền hành chính nhà nước Việt Nam

1. Khái quát chung về dịch vụ hành chính công Việt Nam

1.1 Khái niệm

Để hiểu về dịch vụ hành chính công, cần làm rõ các khái niệm: dịch vụ và dịch vụ công. Có thể hiểu dịch vụ là những hoạt động mang tính phục vụ chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nào đó của con người, của xã hội. Khái niệm “dịch vụ” mang tính bao trùm, bởi hiện nay ở bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống đều có hoạt động cung cấp dịch vụ. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, việc xã hội hóa các dịch vụ do Nhà nước cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ công của người dân nhanh hơn, nhiều hơn, giảm tải cho một số cơ quan nhà nước khi cung cấp dịch vụ tới người dân là một chủ trương, việc làm có ý nghĩa to lớn giúp thúc đẩy nền hành chính công Việt Nam hoạt động hiệu quả. Từ thực tiễn nền hành chính công ở nước ta, có thể hiểu khái niệm “dịch vụ công” như sau: “Dịch vụ công là những hoạt động phục vụ các lợi ích chung, thiết yếu, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của tổ chức và công dân do Nhà nước trực tiếp thực hiện hoặc chuyển giao cho các cơ sở ngoài Nhà nước thực hiện nhằm mục tiêu hiệu quả và công bằng” (1). Bên cạnh đó, xét theo lĩnh vực cung ứng dịch vụ thì dịch vụ công được chia làm 3 loại, gồm: dịch vụ công trong lĩnh vực sự nghiệp; dịch vụ công trong lĩnh vực công ích và dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính nhà nước hay còn gọi là dịch vụ hành chính công.

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp

Công tác lý luận của Đảng gồm nhiều nội dung, trong đó nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn là những nội dung chủ yếu, có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là cơ sở cho việc xây dựng, phát triển lý luận, cơ sở cho công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận, đấu tranh tư tưởng - lý luận, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nền tảng tư tưởng của Đảng, về lý tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, về chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận diện hành vi lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực ở nước ta hiện nay

Ngay từ thế kỷ XVIII, các nhà triết học và chính trị học người Anh đã khẳng định: Quyền lực càng lớn, càng tuyệt đối thì sẽ dẫn tới sự tha hóa quyền lực nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có đặc thù riêng là đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng  Cộng sản Việt Nam, không có sự phân chia quyền lực. Song Đảng và Nhà nước ta cũng đã có nhiều giải pháp để kiểm soát quyền lực. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định chủ thể kiểm soát quyền lực nhà nước là Nhân dân. Nhân dân là người làm chủ Nhà nước. Tuy nhiên, việc lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi vẫn thường diễn ra ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức (CBCC), đảng viên. Vì vậy, Đại hội XII của Đảng đặt ra yêu cầu rất cao về kiểm soát quyền lực: ‘‘Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương’’[1].

Những vấn đề đặt ra từ hoạt động lễ hội, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay

Việt Nam là một quốc gia có nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng, với trên 80% dân số có đời sống tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo. Ngoài 14 tôn giáo đã được Nhà nước thừa nhận, Việt Nam còn có nhiều loại hình tín ngưỡng dân gian như thờ cúng tổ tiên, thờ anh hùng dân tộc, thờ thành hoàng, thờ mẫu, tàn dư của tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ cúng các tổ nghề, thờ cúng ma, cúng thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc, thờ cúng Yang của đồng bào các tộc người thiểu số Tây Nguyên… Trên cơ sở đó, nhiều lễ hội đã hình thành và được duy trì đến ngày nay.

Xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý dân chủ của cán bộ cơ sở

Phong cách lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ và tác động đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, phong cách của cán bộ cấp dưới và lợi ích của quần chúng. Thực tế cho thấy, có những nhiệm vụ chưa hoàn thành tốt, cán bộ chưa có uy tín, không phải do người cán bộ thiếu nhiệt tình, kiến thức, năng lực hay phương tiện vật chất bảo đảm mà còn do phong cách lãnh đạo, quản lý chưa phù hợp. Bởi vậy, việc xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý dân chủ cho cán bộ cơ sở là vấn đề vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài.

TIN MỚI NHẤT
Bộ Nội vụ sửa quy định những người là công chức
Sẽ sắp xếp lại hàng trăm chi cục thuế, hải quan, phòng giao dịch kho bạc
Nghệ An:Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/07/2018 04:06)
Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Chiều ngày 17/07/2018, tại trụ sở Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển  ...
Tin mới nhất

Hà Nội: Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng nâng cao

Khắc phục hạn chế trong việc xây dựng luật, pháp lệnh

Sáp nhập huyện, xã theo lộ trình, giảm tác động đến người dân

Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh

Nắm vững tính quy luật của sự hình thành, chủ động xây dựng môi trường và điều kiện để thực thi trong thực tiễn hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở - kinh nghiệm thực tiễn từ địa phương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Gắn kết cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.