Thực tiễn - Kinh nghiệm
Một số kinh nghiệm của ông cha ta trong thu hút và trọng dụng người tài

Bài viết tổng hợp và phân tích những kinh nghiệm về thu hút và trọng dụng nhân tài của ông cha ta trong lịch sử. Để có một đội ngũ quan lại có đủ đức và tài, ông cha ta đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển dụng bằng những hình thức hữu hiệu như khoa cử, tiến cử, bảo cử, tự tiến cử và nhiệm tử với sự kiểm soát chặt chẽ về chất lượng; đồng thời, các chính sách trọng dụng, đãi ngộ cũng như chế tài thưởng phạt nghiêm minh cũng được ông cha ta sử dụng rất hiệu quả. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích những kinh nghiệm trong lịch sử, bài viết cũng nêu ra một số kiến nghị có thể tham khảo, áp dụng vào việc xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng công chức có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước của ta hiện nay.

Đổi mới phương thức thực hiện các giải pháp công tác tư tưởng nhằm khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và theo chương trình, kế hoạch hoạt động toàn khóa, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết). Nghị quyết đã chỉ rõ tình hình, nguyên nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Đồng thời, đề ra quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Các giải pháp được nêu trong Nghị quyết khá toàn diện, cụ thể, cả về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. 

Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là chủ trương chỉ đạo chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, đã được triển khai thực hiện trong suốt 30 năm đổi mới và bước đầu đạt được nhiều thành tựu to lớn, thiết thực. Tuy nhiên, hiện nay đang có sự bất cập cả về nhận thức, chính sách, pháp luật cần được các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc và đề ra giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những mặt còn hạn chế, đồng thời nâng cao hiệu quả việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới. 

Bảo đảm sự tham gia của người dân vào quá trình ban hành quyết định hành chính

1. Nội dung của bảo đảm sự tham gia của người dân vào quá trình ban hành quyết định hành chính

Điều 28 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Nhà nước tạo điều kiện cho công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội”. Quy định này của Hiến pháp tuy không đề cập cụ thể quyền tham gia vào quá trình ban hành quyết định hành chính (QĐHC), nhưng với cách hiểu ban hành QĐHC là một hoạt động của quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính thì có thể khẳng định: tham gia vào quá trình ban hành QĐHC là một trong những nội dung của quyền tham gia vào quản lý nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong tình hình mới

Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra những định hướng và giải pháp đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thực hiện mục tiêu đó có nhiều nội dung, trong đó nội dung phòng, chống tham nhũng lãng phí được nhấn mạnh trong các bài học kinh nghiệm của cách mạng; trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng như trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Những khoảng trống trong chính sách pháp luật về phụ nữ - đề xuất giải pháp

Có thể nói, quyền của phụ nữ và trẻ em nói chung, trẻ em gái nói riêng ở Việt Nam trong các bản Hiến pháp và các văn bản pháp luật đều thể hiện rõ 2 yếu tố căn bản đó là “bình đẳng và ưu tiên”. Có những quyền được pháp luật xây dựng bảo đảm quyền bình đẳng giữa nam và nữ trước pháp luật nhằm xoá bỏ sự phân biệt đối xử trong công việc, trong đời sống chính trị, kinh tế và trong đời sống gia đình. Còn quyền ưu tiên (trong việc tuyển dụng, sắp xếp công việc, nghỉ hưu, các chính sách ưu đãi về vốn...) có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ thể hiện khả năng của mình với việc đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình, xã hội, đồng thời tránh rủi ro trong nghề nghiệp, trong cuộc sống gia đình và xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ở nước ta hiện nay

Cải cách công vụ, công chức trên cơ sở chuyển nền công vụ chức nghiệp sang nền công vụ theo vị trí việc làm để xây dựng nền công vụ tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại, phù hợp với mục tiêu hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế là một cuộc chuyển đổi cơ bản, có tính cách mạng, phải vượt qua nhiều thách thức. Theo đó, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để họ có đầy đủ phẩm chất, năng lực mới theo yêu cầu của một nền công vụ tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng dốc sức, quyết tâm thực hiện.

Niềm tin pháp luật - thước đo hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Bàn về niềm tin pháp luật:

Tại Điều 16 của Hiến pháp năm 2013 quy định Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”, cũng như toàn bộ Chương 2 của Hiến pháp quy định về quyền con người và quyền, nghĩa vụ của công dân. Những quy định này của Hiến pháp phải được thể chế hóa bằng các luật và được thi hành, đây cũng là niềm tin của mọi người dân vào Hiến pháp và pháp luật. Vấn đề là làm thế nào để gây dựng và nuôi dưỡng niềm tin pháp luật? Có lẽ không thể chỉ dựa vào hy vọng, vào sự yên tâm về lòng tốt của người khác. Sự tin cậy cần được bảo vệ bởi luật pháp. Dù lạc quan tới đâu thì vẫn phải thừa nhận rằng, hiện nay dường như cái nhìn bi quan đối với xã hội khá phổ biến. Khi mà người khác không làm những gì họ nói, nói khác những gì họ đã làm và trái với quy định của Hiến pháp và pháp luật thì sự hoài nghi sẽ xuất hiện. Thực tế rằng, đằng sau những vất vả mưu sinh, người lao động đang dần bị tước niềm tin bởi những tham nhũng, nhiêu khê trong bộ máy hành chính; những gian lận trong giáo dục, những dối trá trong y tế, hay sự thiếu hụt của các trợ cấp và an sinh xã hội…

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần bảo vệ chính trị nội bộ

Mặc dù chưa đề cập đến thuật ngữ “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” của cán bộ, đảng viên, nhưng ngay từ khi thành lập Liên đoàn những người cộng sản, C.Mác và Ph.Ăng-ghen đã khẳng định vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ đảng của giai cấp công nhân. Điều lệ của Liên đoàn những người cộng sản nêu rõ: “Mỗi cơ quan của Liên đoàn phải thi hành những biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn của Liên đoàn và tăng cường hoạt động của Liên đoàn”(1). Từ đó, C.Mác đã cảnh báo về sự tha hoá, suy thoái, biến chất từ bên trong, từ nội bộ tổ chức của những người cộng sản: “Những phần tử thù địch trong nội bộ Quốc tế, họ sẽ phá hoại phong trào ở tất cả các nước mà họ đó có được mảnh đất đứng chân”(2). Những quan điểm này đã được C.Mác và Ph. Ăng-ghen thực hiện nhất quán trong hoạt động của mình, góp phần quan trọng về lý luận và thực tiễn cho các đảng cộng sản sau này vận dụng, phát triển.

TIN MỚI NHẤT
Cao Bằng: Bước đột phá trong cải cách hành chính
Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, ISO, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
Hà Nội xây dựng chính quyền thân thiện, lấy sự hài lòng làm thước đo
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(15/03/2018 05:33)
Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Sáng ngày 15/3/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực  ...
Tin mới nhất

Bồi dưỡng công chức cấp xã để nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ hành chính công

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường dân chủ và mô hình tổ chức hoạt động của nền dân chủ ở Việt Nam

Việt Nam - Nga tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, cải cách hành chính

Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra công tác cán bộ tỉnh Hậu Giang

Hà Nội thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Tài sản bất minh phải đưa ra tòa

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.