Thực tiễn - Kinh nghiệm
Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của cấp ủy cơ sở hiện nay

Công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước đang đặt ra vấn đề cấp bách phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Đây là vấn đề được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” chỉ ra. Để có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, Đảng ta chủ trương đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trong đó đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ có tầm quan trọng đặc biệt. Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa X yêu cầu phải: "Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ"(1).

Kê khai tài sản, thu nhập góp phần phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

1. Kê khai tài sản ở nước ta

Kê khai tài sản, thu nhập được xác định là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa tham nhũng. Trong thời gian qua việc kê khai tài sản, thu nhập ở Việt Nam đang ngày càng được hoàn thiện về hành lang pháp lý, đạt được những kết quả bước đầu trong thực tế triển khai. Tuy nhiên, việc kê khai tài sản, thu nhập ở Việt Nam vẫn chưa đạt được mục đích và sự kỳ vọng của xã hội. Kê khai tài sản, thu nhập vẫn còn rất hình thức và mang tính đối phó. Việc kê khai tài sản, thu nhập cần được nhìn nhận và thực thi một cách nghiêm túc với nhiều giải pháp.

Nâng cao năng lực giải quyết tình huống cho đội ngũ công chức quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Vai trò của khoa học và công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

Khoa học và công nghệ (KHCN) là chìa khóa mở cánh cửa mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội. Sự phát triển khoa học quyết định sự tồn tại và phát triển của một quốc gia. KHCN luôn tìm kiếm và lý giải bản chất của vấn đề, tìm ra những giải pháp ứng dụng vào thực tiễn làm thỏa mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần của con người. Từ đó đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu KHCN là chìa khóa then chốt để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong bộ máy hành chính nhà nước

Bộ máy hành chính nhà nước gồm các cơ quan công quyền, có chức năng trực tiếp thể chế hóa, tổ chức thực thi quyền lực nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội; là nơi tập trung các mối quan hệ chính trị - kinh tế rất nhạy cảm, dễ nảy sinh tham nhũng. Mức độ nguy hại của tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng: thể chế hóa sai lệch chủ trương, đường lối của Đảng, thực thi pháp luật không nghiêm, làm tha hóa, biến chất nền công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gây tổn thất ngân sách, tài sản của nhà nước, của nhân dân; làm cho tổ chức và hoạt động của bộ máy kém hiệu lực, hiệu quả, gây mất ổn định chính trị, xã hội, “gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta”(1). Tham nhũng trong bộ máy hành chính nhà nước tạo cơ hội cho các thế lực thù địch thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ tổ chức. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã và đang trở thành vấn đề có ý nghĩa cấp bách, đó là ý Đảng, lòng dân, nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong bộ máy hành chính nhà nước, cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau:

Đẩy mạnh “trao quyền” cho địa phương - từ thực tiễn phân cấp quản lý tại thành phố Đà Nẵng

1. Đẩy mạnh phân cấp - đòi hỏi tất yếu trong xu thế quản lý hiện nay

Những năm gần đây, trước yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, việc tăng cường phân cấp, phân quyền giữa các cơ quan nhà nước ở Trung ương, địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương đang là nhiệm vụ cấp thiết. Tại Điều 11 đến Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định các mục tiêu, nguyên tắc thực hiện việc phân cấp, phân quyền cũng như chú trọng quy định việc phân cấp nhằm tăng cường khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Đối với việc phân cấp giữa Trung ương và các tỉnh, thành phố, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 đề ra 05 lĩnh vực chủ yếu cần tập trung trong giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm: quản lý ngân sách, thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, quản lý đầu tư, quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và quản lý đất đai.

Vấn đề hợp nhất cơ quan kiểm tra và thanh tra - Tiếp cận từ lý thuyết hệ thống

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hệ thống chính trị, trong đó có Nhà nước. Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội có hệ thống tổ chức riêng, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thực tế cho thấy, tổ chức kiểm tra của Đảng với cơ quan thanh tra nhà nước có chức năng, nhiệm vụ gần tương tự nhau. Do đó, nếu không giải quyết được mối quan hệ phối hợp giữa công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra sẽ dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất, không hiệu quả, lãng phí các nguồn lực, trong đó có nguồn lực con người.

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công theo hướng tăng cường phân cấp và tăng tính tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), Đảng đã có chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo việc đổi mới hoạt động của các đơn vị SNCL. Trong đó, Kết luận số 37-TB/TW ngày 26-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và sắp xếp lại đơn vị SNCL là một trong những nội dung trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế.

Kết hợp kinh tế với quốc phòng, tạo lập thế trận phòng thủ vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km, có 28 tỉnh thành phố ven biển Đông. Cùng với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển Việt Nam còn có hơn 3.000 đảo lớn, nhỏ, nhiều đảo có nhân dân sinh sống, các vùng biển và thềm lục địa rộng lớn, chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng tạo thành vùng đặc quyền kinh tế rộng gấp 3 lần diện tích đất liền. Nơi đây đang là tiêu điểm của những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ hết sức phức tạp và nhạy cảm… Bởi vậy, phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng.

TIN MỚI NHẤT
Long An: Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính
Bình Dương: Những điển hình trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Hà Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII)
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/05/2018 09:54)
Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 25 năm ngày ra số đầu tiên
Chiều ngày 22/5, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất  ...
Tin mới nhất

Nâng cao năng suất lao động - Yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tố cáo qua điện thoại: Ăn lương dân đóng thuế thì dân yêu cầu phải làm

Không có chuyện cán bộ không làm được việc vẫn ngồi “ghế” lãnh đạo

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch đặc khu có cần Bộ Nội vụ giới thiệu?

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Bộ TN&MT sẽ cắt giảm 63,8% điều kiện đầu tư kinh doanh

Quảng Ngãi: Còn nhiều hạn chế trong cải cách hành chính

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.