Thực tiễn - Kinh nghiệm
Phát huy vai trò của tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách trong lĩnh vực chính sách công

Chính sách công là công cụ cóvai trò đặc biệt quan trọng trong quản trị công. Tính đáp ứng, đại diện, trách nhiệm, đáng tin cậy và hiệu quả của quản trị chính phủ đều gắn liền với chính sách công. Do đó, một trong những vấn đề then chốt là phải đề ra chính sách công có chất lượng. Trong xã hội hiện đại, cùng với xu thế dân chủ hóa ngày càng tăng lên thì các tổ chức nghiên cứu, tư vấnchính sách (viết tắt là tổ chức nghiên cứu chính sách (TCNCCS)) là một chủ thể không thể thiếu tham gia vào quá trình hoạch định chính sách công.

Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công ở nước ta hiện nay

Trong quá trình CNH, HĐH đất nước, nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC) là nhân tố trung tâm, có vai trò quyết định đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đánh giá cao vai trò của NNLCLC trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, nhiều bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã ban hành chính sách thu hút NNLCLC cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị của nhà nước. Một số địa phương đã thực thi những chính sách rất cụ thể như: Tiến sỹ, chuyên gia... về làm việc được cấp đất, cấp nhà, hỗ trợ từ vài chục cho đến vài trăm triệu đồng. Thạc sỹ, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, tùy đối tượng sẽ được hưởng những mức trợ cấp khác nhau, hoặc được cấp nhà công vụ, được hưởng những chính sách về lương và các đãi ngộ khác... Cần Thơ có chương trình “Mêkông 1.000” (đào tạo 1 nghìn tiến sỹ cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long), Hà Nội có những ưu đãi cho thủ khoa, Bình Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Quảng Nam, Quảng Ninh... đều ban hành nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút NNLCLC.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác dân vận hiện nay

Trong mọi thời kỳ của cách mạng, công tác dân vận của Đảng luôn có vai trò quan trọng đặc biệt. Đây vừa là nội dung, nhiệm vụ, vừa là một phương thức không thể thiếu đối với sự lãnh đạo của Đảng. Sự thành bại của cách mạng cũng như vai trò lãnh đạo gắn liền với năng lực tiến hành công tác dân vận của Đảng và mức độ quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI chỉ rõ: “Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”(1).

Chính sách tôn giáo trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Trong lịch sử văn minh nhân loại, tôn giáo có vai trò, vị trí lớn, có những đóng góp to lớn vào giá trị văn hóa nhân loại. Ở Việt Nam cũng như các thể chế dân chủ, nhà nước pháp quyền, chính sách tôn giáo được thực hiện theo hướng tách tôn giáo khỏi chính trị; tôn giáo trở thành công việc của cá nhân. Chính sách của Đảng và Nhà nước thể hiện rõ nguyên tắc: tôn trọng tự do tín ngưỡng, đại đoàn kết dân tộc, mọi tổ chức và cá nhân có quyền và nghĩa vụ bình đẳng ngang nhau. Thực tế đặt ra yêu cầu có nhiều quy định cụ thể hơn nữa nhằm thực hiện tốt chính sách tôn giáo.

Giám sát xã hội - một phương thức góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta

Khoản 2, Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 xác định: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Trên tinh thần đó, Hiến pháp đã hiến định vai trò của công dân và các tổ chức đại diện lợi ích hợp pháp của người dân trong “giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước”(1).

Đây là những nội dung mới cần được tiếp tục làm rõ về phương diện lý luận và cụ thể hóa bởi các bước đi, giải pháp trong hoạt động thực tiễn. Bài viết này đề cập đến việc nhận thức và tìm kiếm cách thức thực hiện giám sát xã hội, giám sát của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), xem như là một trong những phương thức có ý nghĩa thiết thực trong quá trình xây dựng bộ máy Nhà nước Việt Nam trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

Quan hệ giữa xã hội hóa dịch vụ công và tinh giản biên chế, từ thực trạng giáo dục ngoài công lập

Văn kiện từ Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (khoá XI) của Đảng đã chỉ rõ sự cồng kềnh, kém hiệu quả của bộ máy hành chính hiện nay. Vì vậy, rất cần có sự phân định các nhóm nhân lực để thấy rõ sự cồng kềnh về biên chế - gánh nặng ngân sách nhà nước nằm ở đâu.

Với khoảng hơn bảy triệu người thụ hưởng ngân sách trong nhiều nhóm nhân lực, hơn ba triệu người trong nhóm hưởng lương cho thấy khối các đơn vị sự nghiệp và nhóm hưởng các loại phụ cấp ở cơ sở chiếm số lượng lớn. Trong đó, các đơn vị sự nghiệp công lập – một trong những “địa chỉ” chiếm số lượng biên chế đông đảo. Bài viết chỉ xin trình bày thực trạng giáo dục ngoài công lập để thấy rõ hơn tình trạng trên.

Về chính sách thu hút, tuyển dụng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ

Chính sách thu hút, tuyển dụng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng có vai trò hết sức quan trọng và trở thành một yếu tố mang tầm chiến lược trong quá trình cải cách nền công vụ của nhiều quốc gia trên thế giới. Mỗi quốc gia có những cách thức, phương pháp tiếp cận khác nhau đối với việc phát hiện, thu hút và trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong nền công vụ. Ở Việt Nam, nhiều cơ quan, địa phương đã có những hình thức, cách làm phù hợp để thu hút người có tài năng vào làm việc trong cơ quan nhà nước, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự có năng lực, phẩm chất và đạo đức, gắn liền với tinh giản biên chế bộ máy hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, trong sạch và vững mạnh. Tuy nhiên trên thực tế, việc thu hút cũng như vấn đề tuyển dụng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng đã và đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả cũng như mục tiêu, ý nghĩa mà chính sách đề ra.

Một số ý kiến về việc thực hiện cơ chế “phân cấp” theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015. Theo đó, để tạo cơ chế pháp lý rõ ràng trong việc xác định thẩm quyền của mỗi cấp chính quyền địa phương cũng như cơ chế trong việc phân cấp giữa cơ quan nhà nước cấp trên với cơ quan nhà nước cấp dưới, việc ủy quyền giữa cơ quan hành chính nhà nước cấp trên cho Ủy ban nhân dân cấp dưới hoặc cơ quan tổ chức khác, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã cụ thể vấn đề này bằng các điều luật: Điều 11. Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương, Điều 12. Phân quyền cho chính quyền địa phương, Điều 13. Phân cấp cho chính quyền địa phương, Điều 14. Ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Đây là một trong những quy định mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 so với Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính

Đội ngũ cán bộ, công chức là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức có tính chất quyết định chất lượng của nền hành chính và hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Do đó, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước. Đánh giá những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính trong thời gian vừa qua, bài viết đề xuất các giải pháp có tính định hướng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính trong thời gian tới.

TIN MỚI NHẤT
Đắk Lắk: Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền
Quảng Ninh: Ngôi sao cải cách hành chính
Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(22/06/2018 05:39)
Bộ Nội vụ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2018, sáng ngày 22/6/2018, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức khai  ...
Tin mới nhất

Bàn về mô hình chính phủ kiến tạo phát triển và liêm chính ở nước ta hiện nay

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với thu hút, phát huy nhân tài tại tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Xây dựng hệ thống chính trị: Hoàn thiện thể chế, đẩy lùi tham nhũng

Nâng cao chất lượng xây dựng luật từ việc tường minh trách nhiệm

Phòng, chống tham nhũng: Những bài học lịch sử và hành động của chúng ta hôm nay

Công tác phòng, chống tham nhũng cần chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn, hiệu quả cao hơn

Một số cải cách trong tổ chức bộ máy của Trung Quốc hiện nay

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.