Thực tiễn - Kinh nghiệm
Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước đối với các chỉ số quản trị địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay

1. Các chỉ số quản trị địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay

- Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): là kết quả hợp tác nghiên cứu giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) từ năm 2005. PCI được sử dụng như một công cụ quan trọng để đo lường, đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay PCI có 10 chỉ số thành phần: chi phí gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng;  tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý.

Hoàn thiện quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Sau khi Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức được ban hành, các văn bản liên quan đến tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được soạn thảo và ban hành khá đầy đủ, kịp thời như:

- Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về ĐTBD công chức (Nghị định số 18).

- Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/ NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về ĐTBD công chức (Thông tư số 03).

- Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước dành cho công tác ĐTBD cán bộ, công chức (Thông tư số 139).

- Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06/6/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở ĐTBD của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thông tư số 06).

- Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (Nghị định số 125).

- Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ĐTBD cán bộ, công chức giai đoạn 2011- 2015 (Quyết định số 1374).

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí ĐTBD đối với viên chức (Thông tư số 15).

Thực trạng nguồn nhân lực Tây Bắc và những vấn đề đặt ra cho sự phát triển bền vững

Tây Bắc là vùng có địa hình hiểm trở, nhiều bản sắc văn hóa dân tộc phong phú; trình độ phát triển kinh tế chưa cao, đời sống nhân dân còn khó khăn; mức sống các tỉnh Tây Bắc vẫn còn khoảng cách lớn với mức trung bình cả nước (chỉ bằng 40%-60% trung bình của người dân cả nước- năm 2012). Tây Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, riêng Sơn La, Lào Cai (2013) cao gấp ba lần so với mức trung bình cả nước, Điện Biên là 38,6% (2013) gấp bốn lần mức 9,8% của cả nước. Mặc dù đã giảm 6,2% sau 2 năm (2011-2013), Lai Châu vẫn là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong cả nước.

Đánh giá cán bộ, công chức

Đánh giá là một khâu quan trọng, căn bản trong quá trình quản lý và sử dụng cán bộ, công chức (CBCC), được tiến hành thường xuyên hàng năm hoặc trước khi xem xét đề bạt, chuyển công tác đối với CBCC. Mục đích của hoạt động đánh giá nhằm cung cấp thông tin cho công tác quản lý, làm cơ sở cho các quyết định quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng, tuyển chọn, đề bạt, lương, thưởng đối với CBCC. Đánh giá đúng, chính xác kết quả làm việc của CBCC là căn cứ để lựa chọn, sắp xếp, bố trí, đề bạt, sử dụng đúng với năng lực, sở trường, từ đó chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và bổ nhiệm cán bộ. Đồng thời, hoạt động đánh giá CBCC  sẽ cung cấp thông tin phản hồi để CBCC biết rõ về năng lực và việc thực hiện công việc của họ hiện tại đang ở mức độ nào, giúp họ phấn đấu tự hoàn thiện bản thân và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hoàn thiện quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Sau khi Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức được ban hành, các văn bản liên quan đến tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được soạn thảo và ban hành khá đầy đủ, kịp thời như: 
- Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về ĐTBD công chức (Nghị định số 18). 
- Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/ NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về ĐTBD công chức (Thông tư số 03). 
- Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước dành cho công tác ĐTBD cán bộ, công chức (Thông tư số 139). 
- Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06/6/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở ĐTBD của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thông tư số 06). 
- Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (Nghị định số 125).
- Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ĐTBD cán bộ, công chức giai đoạn 2011- 2015 (Quyết định số 1374).
- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí ĐTBD đối với viên chức (Thông tư số 15).

Thực trạng và kiến nghị về chính sách thu hút, sử dụng nhân tài ở Việt Nam

Nhân tài là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định sự phát triển và ổn định của quốc gia. Đối với Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách về thu hút và sử dụng nhân tài, tạo môi trường và điều kiện để làm giàu thêm "nguyên khí của quốc gia". Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, chính sách thu hút và sử dụng nhân tài của Nhà nước ta đang bộc lộ những hạn chế nhất định cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Bài viết này điểm lại thực trạng và đề xuất một số kiến nghị về chính sách thu hút, sử dụng nhân tài ở nước ta.

Hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính - kinh nghiệm quốc tế và khả năng vận dụng cho Việt Nam

1. Kinh nghiệm quốc tế về hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính

Điều 20 (Làm giàu bất hợp pháp) của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng quy định: Trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp và các nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật nước mình, mỗi Quốc gia thành viên sẽ áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác nhằm quy định là tội phạm, nếu được thực hiện một cách cố ý, hành vi làm giàu bất hợp pháp, nghĩa là việc tài sản của một công chức tăng đáng kể so với thu nhập hợp pháp của công chức mà công chức này không giải thích được một cách hợp lý về lý do tăng đáng kể như vậy.

Một số ý kiến về công tác tuyển dụng công chức cấp xã ở tỉnh Sóc Trăng
Tuyển chọn công chức là khâu đầu tiên và rất quan trọng trong quá trình quản lý công chức, mang tính quyết định cho sự phát triển của toàn bộ nền hành chính nhà nước nói chung và của từng cơ quan, đơn vị nói riêng. Trong thời gian qua, công tác tuyển dụng công chức cấp xã (CCCX) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở địa bàn cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, rất cần có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

TIN MỚI NHẤT
Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới
Sự cần thiết phải ban hành Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thu, chi ngân sách nhà nước
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(20/09/2017 02:43)
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khai giảng năm học mới 2017 – 2018
Sáng ngày 20/9/2017, tại Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017 – 2018  ...
Tin mới nhất

Chính phủ điện tử gắn với cải cách thủ tục hành chính

Thu thập, xử lý thông tin trong hoạt động giám sát: Nắm bắt kịp thời, đề xuất phù hợp

Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thay đổi thành viên

Giao cơ quan quản lý xác minh tài sản, thu nhập có khó khả thi?

TPHCM: Kiểm tra công vụ, xử lý cán bộ, công chức sách nhiễu dân

Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thu, chi ngân sách nhà nước

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khai giảng năm học mới 2017 – 2018

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.