Thực tiễn - Kinh nghiệm
Năng lực của cán bộ xã, phường trong thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở

Đơn vị hành chính cấp cơ sở (gồm xã, phường và thị trấn) có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị bốn cấp ở nước ta, là nơi trực tiếp triển khai mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nơi diễn ra các quan hệ trực tiếp giữa chính quyền và nhân dân và cũng là nơi phát sinh mọi nhu cầu của nhân dân. Ở đó, nhân dân luôn có những đòi hỏi về quyền làm chủ và cũng là nơi có điều kiện thực hiện quyền dân chủ trực tiếp và rộng rãi nhất. Với vị trí và tính chất quan trọng đó, ngày 18-2-1998, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xác định đây là khâu quan trọng và cấp bách nhằm giữ vững và “phát huy bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta, phải phát huy quyền làm chủ của dân, thu hút nhân dân tham gia quản lý nhà nước, tham gia kiểm kê, kiểm soát nhà nước, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, mất dân chủ và nạn tham nhũng”(1).

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Cuộc cách mạng “Đem sức ta giải phóng cho ta”

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã khơi dậy và nhân lên tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, chung sức đồng lòng thực hiện đồng thời 3 chức năng mang tính thời đại của cuộc cách mạng vô sản ở một nước thuộc địa, đó là: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp - giải phóng xã hội và giải phóng con người, trong đó, giải phóng dân tộc đóng vai trò làm cơ sở, điều kiện tiên quyết cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thu non sông về một mối. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là minh chứng thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến Việt Nam và cũng là thắng lợi của cuộc cách mạng điển hình “Đem sức ta mà giải phóng cho ta”.

Quy hoạch, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 – Quan điểm, mục tiêu, biện pháp thực hiện

Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025” (sau đây gọi tắt là “Đề án”) do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo đã và đang thu hút sự quan tâm của cả xã hội. Sau quá trình chuẩn bị công phu gần 10 năm, qua nhiều lần bổ sung, chỉnh sửa, Đề án quan trọng này đã được trình Hội nghị Trung ương 10 khóa XI cho ý kiến chỉ đạo. Đến nay, bước chỉnh sửa, hoàn thiện lần cuối Đề án cơ bản xong. Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án, từ cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; cơ quan chủ quản báo chí đến cơ quan báo chí đang đặt ra nhiều vấn đề cần nhận thức rõ, chỉ đạo tập trung và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Mô hình nào cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND?

HĐND với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và Đoàn ĐBQH như một hình thức hoạt động của các ĐBQH được bầu ở đơn vị hành chính cấp tỉnh đã hình thành từ khá lâu. Nhưng các quy định pháp luật về mô hình tổ chức hoạt động cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc có nhiều thay đổi, chưa ổn định, nhất quán qua các thời kỳ. Tại Hội nghị tập huấn Một số vấn đề về cơ quan giúp việc của Đoàn ĐBQH và HĐND do Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử vừa tổ chức tại Đà Nẵng, mô hình Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND một lần nữa trở thành chủ đề thảo luận của chính “những người trong cuộc”.

Một số kinh nghiệm triển khai công tác khảo sát mức độ hài lòng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan đơn vị (sau đây gọi tắt là khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng) nhằm đo lường khách quan, chính xác chất lượng dịch vụ do cơ quan, đơn vị cung cấp. Thông qua khảo sát, đánh giá, kịp thời phát hiện những mặt mạnh, những điểm yếu, nguyên nhân để xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong từng thời kỳ, thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, quyết liệt; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
TIN MỚI NHẤT
Lễ Công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo cấp vụ của Bộ Nội vụ
Tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức cho trí thức trẻ tình nguyện để tạo nguồn bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở địa phương
Quảng Ninh: Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(26/05/2017 04:28)
Lễ Công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo cấp vụ của Bộ Nội vụ
Chiều ngày 26/5/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh  ...
Tin mới nhất

Hà Nội: Nhân lên mức độ hài lòng của doanh nghiệp và người dân

Tạp chí Tổ chức nhà nước hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017

Bế giảng khóa bồi dưỡng kiến thức hành chính công dành cho công chức cấp vụ trưởng của Bộ Hành chính công Băng-la-đét tại Việt Nam

Vai trò và thể chế hóa nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức công đoàn cơ sở hiện nay

Long An: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND

Sẽ có lộ trình thí điểm xóa bỏ công chức, viên chức giáo viên

Kiểm tra công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ tại tỉnh Bình Định

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.