Thực tiễn - Kinh nghiệm
Bồi dưỡng theo chức danh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay còn có những bất cập trước sự vận động và phát triển của thực tiễn, như đào tạo bồi dưỡng chung cho nhiều đối tượng,... Hơn nữa sự thay đổi công việc, vị trí chức vụ, nên người cán bộ có sự thiếu hụt kiến thức và kỹ năng. Do vậy, bồi dưỡng theo chức danh cho đội ngũ cán bộ là góp phần bù đắp những thiếu hụt, bổ sung những tri thức mới, sát hợp, giúp cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hoạt động bồi dưỡng theo chức danh có đặc thù về nội dung, kết cấu chương trình. Để bảo đảm hiệu quả, cần xác định đúng đối tượng, chủ thể bồi dưỡng; cần lựa chọn phương pháp áp dụng phù hợp, tăng cường cơ sở vật chất- kỹ thuật đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập.

Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm chăm lo đến vấn đề cán bộ. Người thường xuyên nhắc nhở các cấp, các ngành phải chú ý coi trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, trong đó có cán bộ nữ. Người nêu lên những tư tưởng hết sức quan trọng về công tác cán bộ, đặc biệt là việc huấn luyện, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Người chỉ rõ: “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”(1) và coi việc “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, “vấn đề cán bộ là vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”(2). Trong đó, việc bồi dưỡng xây dựng, sử dụng cán bộ nữ, giải phóng phụ nữ, thực hiện quyền bình đẳng nam, nữ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tạo mọi điều kiện để phát huy vai trò phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Trước lúc đi xa, trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Người căn dặn: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”(3).

Nâng cao nhận thức là một trong những bảo đảm quan trọng cho hiệu lực, hiệu quả của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi đã nghiện thuốc lá, cơ thể con người sẽ trở nên thụ động và phụ thuộc vào các chất hóa học trong thuốc lá. Và khi ngừng sử dụng thuốc lá, có thể sẽ dẫn đến buồn chán, thất vọng, thậm chí có thể trầm cảm và căng thẳng kéo dài. Do đó, bỏ thuốc lá là việc không đơn giản, cần phải có quyết tâm cao, được hỗ trợ từ nhiều phía. Điều này cũng đồng nghĩa với công tác phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá sẽ còn rất nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực không ngừng của mỗi quốc gia, cộng đồng, xã hội trên tất cả các phương diện từ pháp luật, kinh tế cho đến nâng cao nhận thức của người dân. Ở Việt Nam, tác hại của thuốc lá ngày càng được nhận thức rõ hơn, công tác PCTH của thuốc lá cũng ngày càng được coi trọng.

Giá trị đạo đức công và giới hạn trách nhiệm trong thực thi công vụ

Ở nhiều quốc gia phương Tây, sau bầu cử[1]thường có sự thay đổi Chính phủ nhưng các công chức trong bộ máy hành chính vẫn tiếp tục phục vụ và chịu trách nhiệm trước Chính phủ mới. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp, ổn định và liên tục, pháp luật hành chính luôn ghi nhận những giá trị công và các nguyên tắc chung quy định trách nhiệm, đồng thời cũng giới hạn trách nhiệm của công chức trước Chính phủ. Bài viết tham khảo kinh nghiệm nước ngoài về vấn đề này, từ đó nêu những yếu tố phù hợp với điều kiện thể chế chính trị một Đảng lãnh đạo ở nước ta, có thể giúp ích cho quá trình cải cách hành chính.

Nhiều kết quả tích cực trong triển khai Dự án 600 Phó chủ tịch xã và Đề án 500 trí thức trẻ ở Hà Giang

Hà Giang là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, dân tộc, có đường biên giới dài trên 277 km tiếp giáp với Trung Quốc, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, một bộ phận lớn dân cư sinh sống phân tán ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Tỉnh có 10 huyện và 01 thành phố, với 195 xã, phường, thị trấn, trong đó có 141 xã đặc biệt khó khăn, có 6 huyện nghèo thuộc Chương trình 30a của Chính phủ, toàn tỉnh có 22 dân tộc, trong đó gần 90% dân số sống ở khu vực nông thôn, mỗi dân tộc có phong tục tập quán và nhận thức khác nhau; đời sống đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn rất khó khăn, mặt bằng trình độ dân trí còn thấp, trình độ sản xuất còn lạc hậu.

Đưa tri thức trẻ ưu tú về làm Phó Chủ tịch xã - thực tiễn từ Cao Bằng

Cao Bằng là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, có tổng diện tích đất tự nhiên 6.724,62 km², trong đó diện tích rừng, núi chiếm 90%; dân số toàn tỉnh 524.190 người (số liệu năm 2015) có trên 332 km đường biên giới giáp với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc. Tỉnh Cao Bằng có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 01 thành phố và 12 huyện với 199 xã, phường, thị trấn, trong đó có 148 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở vẫn còn nhiều bất cập về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như thiếu về nhân lực. Tính đến cuối năm 2011, tổng số cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã là 3.608 người, trong đó tỷ lệ CBCC cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn chỉ chiếm 55,3%, còn tới 44,7% CBCC cấp xã chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn (chưa có trình độ trung cấp trở lên). Đây là những yếu tố hạn chế sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Tiến cử trong chế độ phong kiến Việt Nam và kinh nghiệm đối với công tác cán bộ hiện nay

Lịch sử các triều đại phong kiến nước ta tuy mang tính tập quyền và chuyên chế cao, nhưng việc tuyển chọn quan lại đã được xây dựng thành chế độ có tính khách quan, nhằm quy tụ và sử dụng được rộng rãi nhân tài cho đất nước. Xét trên phương diện tuyển dụng nhân tài của các triều đại cho thấy, bên cạnh việc sử dụng quan lại theo thế tập (hay tập ấm), thì các triều đại đồng thời sử dụng quan lại theo nhân tài. Thông thường, sử dụng theo nhân tài chủ yếu được thực hiện thông qua chế độ khoa cử, bắt đầu được đặt ra từ triều Lý và kéo dài đến khi chế độ phong kiến suy vong. 

Vai trò của chính quyền xã đối với quản lý phát triển xã hội
Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định”. Như vậy, chính quyền cấp xã bao gồm: Hội đồng nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp xã. Đây là cấp chính quyền có số lượng lớn nhất và có đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội đa dạng nhất trong các loại hình đơn vị hành chính với 9.064 xã, chiếm trên 80% tổng số đơn vị hành chính cấp cơ sở hiện nay (11.162 xã, phường, thị trấn). Chính quyền cấp xã là cầu nối giữa nhà nước với các tổ chức và cá nhân trong xã, đại diện cho nhà nước, để thực thi quyền lực nhà nước, triển khai, tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước ở xã. Chính quyền xã giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện công tác quản lý các vấn đề phát triển xã hội ở nông thôn.
Những quan điểm cơ bản thể hiện tư duy mới của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nghiên cứu tư duy mới của Đảng ta về những quan điểm cơ bản về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa chính là việc vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện và hoàn cảnh mới nhằm: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo chính xác và kịp thời, xử lý hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, giải quyết tốt các mối quan hệ phản ánh quy luật đổi mới và phát triển ở nước ta, tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

TIN MỚI NHẤT
“Không chỉ ra được yếu kém, tinh giản "đồng chí, đồng đội" rất khó"
Thi sinh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ năm 2018 của Bộ Nội vụ bắt đầu bài thi đầu tiên
Quảng Ninh: Xây dựng nền hành chính phục vụ từ cải cách công vụ, công chức
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(19/04/2018 04:01)
Thi sinh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ năm 2018 của Bộ Nội vụ bắt đầu bài thi đầu tiên
Chiều 19/4 tại trụ sở Bộ, các thi sinh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ năm 2018 của Bộ Nội vụ đã bắt đầu với  ...
Tin mới nhất

Bình Dương: Các kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Giải quyết thủ tục hành chính tại Đắk Nông: Hồ sơ quá hạn ở cấp huyện, xã vẫn còn nhiều

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thanh Hóa tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở

Không còn cửa cho người chạy chức?

Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.