Thực tiễn - Kinh nghiệm
Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; làm tròn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, các cấp công đoàn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ. Hoạt động công đoàn từng bước tập trung hướng về cơ sở. Tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Đảng và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người lao động. Những kết quả đó được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, là cơ sở và động lực để Công đoàn Việt Nam đẩy mạnh hoạt động thời gian tới.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X; Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW đã xác định quan điểm chỉ đạo: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gìn giữ ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Nông dân là chủ thể của quá trình phát triển; xây dựng nông thôn mới là căn bản, phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là khâu then chốt”(1).

Về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở tỉnh phía Bắc

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) gắn với Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các tỉnh ủy trong khu vực phía Bắc đã sớm triển khai nghiên cứu, đánh giá, rà soát thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị của tỉnh; qua đó, đã phát hiện nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập. Trên cơ sở đó, một số tỉnh ủy đã tập trung xây dựng đề án, ban hành nghị quyết chuyên đề về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; sắp xếp cơ cấu lại và thực hiện thí điểm một số mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế để triển khai thực hiện.

Sinh hoạt tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (chủ yếu là Phật giáo, Công giáo và Tin lành), bài viết chỉ ra những tác động của các tôn giáo để tìm giải pháp vừa phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các các âm mưu, hành động lợi dụng những vấn đề về tôn giáo, dân tộc để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự ổn định xã hội, phát triển kinh tế bền vững; vừa bảo đảm thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn trọng, bảo đảm tự do tôn giáo của nhân dân, xây dựng đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và đổi mới hệ thống chính trị

Xây dựng và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó  có Mặt trận Tổ quốc. Thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị. Do đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần luôn tự hoàn thiện, nâng cao trình độ cả về mặt lý luận và hoạt động thực tiễn nhằm góp phần xây dựng và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta.

Hiến pháp 1946 – Đạo luật cơ bản đầu tiên của Nhà nước Việt Nam mới với chính thể Dân chủ Cộng hòa

Cách đây 72 năm, ngày 09/11/1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (kỳ họp thứ 2, Khóa I)  đã thông qua bản Hiến pháp năm 1946. Sự kiện này đánh dấu một bước nhảy vọt trong đời sống chính trị của dân tộc Việt Nam và lịch sử lập pháp Việt Nam khi lần đầu tiên một thiết chế Nhà nước dân chủ  được tổ chức trên một nền tảng chính trị, pháp lý theo quan điểm, nguyện vong và mục tiêu của toàn dân được ghi nhận trong đạo luật cơ bản nhất của một nhà nước.

Phát huy những giá trị bản Hiến pháp 1946 trong hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn hiện nay và những giai đoạn tiếp theo, Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật [1] đã lấy ngày thông qua Hiến pháp 1946 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [2]. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Nhân Kỷ niệm 72 năm ngày bản Hiến pháp đầu tiên Nhà nước Việt Nam ra đời và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, bài viết này sẽ trình bày khái quát về sự ra đời của bản Hiến pháp 1946 và những nội dung cơ bản của bản Hiến pháp qua một số tài liệu lưu trữ.

TIN MỚI NHẤT
Đồng Tháp có nhiều sáng tạo và mô hình hay trong cải cách hành chính
“Không để nợ thủ tục hành chính thuộc diện cắt giảm, rút gọn"
Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; làm tròn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(09/11/2018 03:12)
Bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2018
Sáng 09/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng về hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ cho công chức, viên chức và người  ...
Tin mới nhất

Kiểm soát tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

Một số đề xuất về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

“Pháp luật quy định mà anh né tránh thì đừng làm Chủ tịch nữa“

Công khai báo cáo về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Thủ tướng quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước

Còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hà Nội: Phải thực hiện tập trung khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến các cấp

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.