Nghiên cứu - Trao đổi
Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức nhằm đổi mới hoạt động công vụ trong thời kỳ mới

Cùng với đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng ngày càng gọn nhẹ về bộ máy, rõ ràng hơn về chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp hành chính; phân cấp trách nhiệm được điều chỉnh phù hợp hơn giữa trung ương, địa phương, đặc biệt phân định rành mạch giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức sự nghiệp; tránh sự trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động quản lý trên các lĩnh vực, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu, mỗi cán bộ, công chức cũng phải được gắn trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mình. Trên cơ sở xác định vị trí việc làm, công việc sẽ được phân công cụ thể, kết quả đầu ra được lượng hóa, tạo nên tính đồng thuận, thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo sự công khai, minh bạch của nền hành chính kiến tạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới.

Tiêu chí đánh giá hoạt động các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được thể hiện ở những tiêu chí nhất định phụ thuộc vào quá trình thực hiện và kết quả đầu ra của từng cơ quan. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh là loại cơ quan có thẩm quyền chuyên môn thuộc cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác từ trung ương đến cơ sở. Hoạt động của cơ quan chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp UBND cấp tỉnh hiện thực hóa những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Thực hiện chiến lược cán bộ-then chốt của then chốt

1- Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Là Đảng cầm quyền, Đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, năng động sáng tạo, hăng hái thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. Đa số có phẩm chất đạo đức cách mạng tốt, thể hiện tiến bộ vững chắc về trình độ kiến thức, năng lực quản lý xã hội, năng lực khoa học kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực, bảo đảm đất nước ổn định chính trị, có bước tiến mới về kinh tế- xã hội, văn hóa và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. 

Mô hình lãnh đạo linh hoạt

Trong hoạt động công vụ, tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, người cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý có thể sử dụng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, cần quán triệt và đảm bảo tuân thủ những nguyên tắc nền tảng cơ bản, phản ánh các quy luật lãnh đạo, quản lý như là kết quả của quá trình nhận thức của con người về quy luật vận động của xã hội, của các chủ thể và đối tượng quản lý của hoạt động công vụ bao gồm những chuẩn mực là các tiêu chuẩn định hướng hành vi mà cơ quan, tổ chức, mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ vào đó để thực thi công vụ. 

TIN MỚI NHẤT
Bộ Nội vụ sửa quy định những người là công chức
Sẽ sắp xếp lại hàng trăm chi cục thuế, hải quan, phòng giao dịch kho bạc
Nghệ An:Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/07/2018 04:06)
Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Chiều ngày 17/07/2018, tại trụ sở Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển  ...
Tin mới nhất

Hà Nội: Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng nâng cao

Khắc phục hạn chế trong việc xây dựng luật, pháp lệnh

Sáp nhập huyện, xã theo lộ trình, giảm tác động đến người dân

Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh

Nắm vững tính quy luật của sự hình thành, chủ động xây dựng môi trường và điều kiện để thực thi trong thực tiễn hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở - kinh nghiệm thực tiễn từ địa phương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Gắn kết cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.