Nghiên cứu - Trao đổi
Tiếp tục làm sáng tỏ nhận thức và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Bổ sung, phát triển mô hình CNXH ở Việt Nam trên cơ sở bảo đảm các nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản khoa học, phù hợp với điều kiện của đất nước và xu hướng phát triển của thế giới đương đại trở thành yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở nắm vững, vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH, đồng thời bám sát đặc điểm và xu thế vận động của thời đại ngày nay và thực tiễn đất nước, trong quá trình đổi mới từ năm 1986, Đảng ta đã xây dựng nhận thức đúng đắn về CNXH và các đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN ở Việt Nam.

Phát triển tư duy chiến lược của người lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới mà hội nhập thành công với khu vực và thế giới trở thành một yêu cầu có ý nghĩa quyết định. Chúng ta phải nỗ lực để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển xã hội. Để đảm đương tốt vai trò đó, mỗi nhà lãnh đạo cần phát triển tư duy chiến lược, đó là yếu tố quan trọng để thúc đẩy các cơ quan nhà nước không ngừng thích ứng với những điều kiện mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của các tổ chức và công dân. Đó cũng là điều kiện cần thiết để các cơ quan nhà nước phát triển, tạo thành những mắt xích vững chắc của bộ máy nhà nước, làm cho Nhà nước ta tiến nhanh và vững chắc trên con đường hội nhập quốc tế.

Vai trò của Bộ Nội vụ trong thời gian đầu xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân

1. Vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ trong những tháng năm đầu xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân

Ngày 28/8/1945 Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập gồm 13 Bộ, trong đó có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Ngay từ ngày đầu thành lập, Bộ Nội vụ đã có vị trí đặc biệt trong cơ cấu Chính phủ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời giao thực hiện chức năng: tổ chức, xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền cách mạng, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự trị an và đảm nhiệm một phần chức năng của Chủ tịch phủ, theo dõi và điều hành công tác nội trị, pháp chế, hành chính công và điều phối hoạt động của các bộ khác.

Về phân cấp quản lý công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức hành chính có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức trong sạch, tận tụy với công việc, đáp ứng những yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cần có nhiều giải pháp khác nhau, nhưng không thể thiếu giải pháp quan trọng là phân cấp quản lý cán bộ, công chức. Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước đã đề ra 6 định hướng phân cấp chủ yếu, trong đó có vấn đề phân cấp quản lý cán bộ, công chức. Định hướng phân cấp quản lý về cán bộ, công chức được nêu trong Nghị quyết này nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức nước ta thích ứng với những yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, góp phần xây dựng hệ thống hành chính trong sạch, dân chủ, tiến lên chính quy, hiện đại.

Bàn về nhân tài và phát hiện, sử dụng nhân tài hiện nay
1. Quan niệm về nhân tài
Nhìn từ chiều sâu lịch sử, khi loài người biết lao động, bước qua ngưỡng cửa của bậc thang tiến hóa, vượt qua đời sống bầy đàn, trở thành con người - loài người, do tiến hóa tự nhiên. Trong quá trình ấy, đã hình thành tự nhiên và có sự thúc đẩy mang tính xã hội, hình thành những thủ lĩnh thực thụ, thay thế, mang tính khác biệt về chất những con đầu đàn của thời mông muội. Những thủ lĩnh đó đứng đầu nhóm người, đứng đầu những bộ tộc, bộ lạc, dần dần thu phục, tập hợp thành những cộng đồng lớn, hình thành nên quốc gia, dân tộc. Trong quá trình lâu dài đó lại nảy nở những thủ lĩnh, những người đứng đầu kế tiếp giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng, của quốc gia, dân tộc. Sự hình thành tự nhiên và sự lựa chọn, đào thải của cộng đồng xã hội để có những người thủ lĩnh, người đứng đầu ở các cấp độ khác nhau (quốc gia, vùng, khu vực…) về phạm vi, tầm ảnh hưởng, bảo đảm cho xã hội loài người phát triển đến ngày nay.
Kiến tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
Đất nước đã và đang hội nhập sâu rộng, việc đổi mới, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển có ý nghĩa quyết định cho tăng trưởng bền vững. Để làm được điều này, cần có sự hợp sức, đồng lòng từ Chính phủ đến các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Với tư duy đột phá, kiến tạo, Chính phủ đã và đang chỉ đạo thực thi bài bản các bước đi quyết liệt nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia… Điều này, được khẳng định cụ thể qua các chương trình hành động, đặc biệt là qua Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ…
Bài học thời cơ của Cách mạng thánh Tám với công cuộc đẩy mạnh hội nhập quốc tế ở nước ta

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa và nửa phong kiến, là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đầu tiên trong thế kỷ XX. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã đập tan xiềng xích hơn 80 năm thống trị của chủ nghĩa thực dân; đánh đổ được chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỷ trên đất nước ta, đánh dấu sự kết thúc thời kỳ lịch sử đau thương của dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tự hào về thắng lợi vĩ đại này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”(1).

TIN MỚI NHẤT
Tạo lập đội ngũ cán bộ chất lượng và đồng bộ cho chặng đường mới
Định hướng chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới
Hiện đại hóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(22/06/2017 02:24)
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc tại Bộ Nội vụ
Sáng 22/6/2017, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động  ...
Tin mới nhất

Tự quản địa phương ở Liên bang Nga và gợi mở cho Việt Nam

Thực trạng xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Việt Nam hiện nay

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại quốc phòng trong thời kỳ mới

Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam nhận giải C Giải Báo chí quốc gia năm 2016

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay

Tin xem nhiều

Quản lý nhà nước về kinh tế - một số vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới

Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Một số vấn đề về chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Làm tốt công tác cán bộ - giải pháp quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 và việc xây dựng Luật về hoạt động của Chủ tịch nước

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.