Nghiên cứu - Trao đổi
Xây dựng chính quyền cấp xã dưới góc độ đội ngũ những người làm việc

Xã, phường, thị trấn là cấp đơn vị hành chính cơ sở, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nhân dân. Đội ngũ những người làm việc ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách. Chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước được thực hiện thế nào ở cấp xã, chính quyền cấp xã có thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ hay không, sự phục vụ của chính quyền cấp xã đến đâu... đều do hoạt động của đội ngũ này quyết định. Trong thời gian qua, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở theo hướng tinh gọn, chất lượng. Tuy nhiên, từ Pháp lệnh Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2003 đến nay, số lượng những người làm việc ở cấp xã hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước đã tăng lên nhiều, chưa bảo đảm yêu cầu tinh gọn, chất lượng. Cụ thể, tính từ năm 2002 đến 2015, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã tăng 264,35%; nhiều hơn khoảng 3 lần số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên, đã làm tăng thêm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vẫn còn những hạn chế, bất cập. Do đó, cần phải có những biện pháp mang tính đồng bộ để sắp xếp, bố trí lại đội ngũ những người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách ở cấp xã trong điều kiện hiện nay.

Giải quyết tranh chấp hành chính với việc kiểm soát quyền lực nhà nước

Bên cạnh mục đích bảo vệ quyền, lợi ích của các bên tranh chấp, giải quyết tranh chấp hành chính đồng thời có mục đích kiểm soát quyền lực nhà nước trong quản lý hành chính nhà nước. Kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua giải quyết tranh chấp hành chính được thể hiện ở thẩm quyền giải quyết tranh chấp, đối tượng khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính, thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính và việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, bản án hành chính có hiệu lực pháp luật. Việc kiểm soát quyền lực nhà nước trong quản lý hành chính nhà nước thông qua giải quyết tranh chấp hành chính sẽ toàn diện, hữu hiệu hơn nếu mở rộng một cách hợp lý đối tượng khiếu nại, chú trọng trách nhiệm của người bị khiếu nại trong thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Thay đổi phương thức thực hiện để nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thống nhất, hiệu quả từ trung ương đến địa phương; đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính, cải cách TTHC với xây dựng Chính phủ điện tử và kiểm soát TTHC.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển

Việt Nam đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được đặt ra rất cấp bách. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị...”(1). Bài viết tập trung làm rõ tác động của xu thế hội nhập và phát triển đến quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đề xuất những phương hướng tiếp tục hoàn thiện mô hình này theo hướng đáp ứng tốt hơn với xu thế mới.

Một số vấn đề về mô hình chính phủ kiến tạo phát triển

Trong bài phát biểu nhậm chức nhiệm kỳ 2016 – 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã xác định mục tiêu xây dựng Chính phủ trong nhiệm kỳ là: “Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”. Điều này đặt ra nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, trả lời: thế nào là Chính phủ kiến tạo phát triển, Chính phủ liêm chính, hành động quyết liệt? Chính phủ như thế nào được gọi là một Chính phủ phục vụ nhân dân? Cần những điều kiện, tiền đề nào để có một Chính phủ như vậy? Để trả lời những câu hỏi này một cách khoa học cần có sự nghiên cứu của nhiều nhà khoa học thuộc các ngành khoa học khác nhau, của các nhà chính trị, các nhà hành chính và toàn xã hội.

Chính phủ kiến tạo – từ góc nhìn ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chính phủ kiến tạo không đơn giản chỉ là cách hiểu về một thuật ngữ khoa học, một mô hình đã từng hiện hữu trong lịch sử, mà còn là sự thể hiện quyết tâm đổi mới cách thức điều hành của Chính phủ xuất phát từ thực trạng xã hội và đất nước. Có nhiều nghiên cứu về chính phủ kiến tạo với các hình dung ra mục đích và cách thức xây dựng. Có nghiên cứu chỉ ra rằng, chính phủ kiến tạo “đó là việc các nhà lãnh đạo quốc gia đã đặt ra ưu tiên tuyệt đối và vững chắc cho tăng trưởng kinh tế. Sự đoàn kết của tầng lớp tinh hoa xoay quanh mục tiêu này làm cơ sở cho một sự can thiệp đặc biệt của nhà nước vào nền kinh tế”(1). Đây là quan niệm khá phổ biến về chính phủ kiến tạo đã từng tồn tại ở một số nhà nước như Nhật Bản, Hàn Quốc…(2). Xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay có xuất phát điểm về chính trị, kinh tế, xã hội, pháp luật không giống với các nước nói trên. Nền kinh tế của Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đang chưa giải quyết được thấu đáo về mặt lý luận, nên việc định ra phương hướng phát triển kinh tế trong tương lai đang trên con đường tìm tòi. Vì vậy, nếu hiểu chính phủ kiến tạo là tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân từ khởi sự đến làm ăn thuận lợi sẽ chưa đầy đủ. 

Thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo góp phần kiểm soát quyền hành pháp ở Việt Nam

Pháp luật KNTC là công cụ pháp lý quan trọng để công dân, cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, lợi ích của nhà nước, của xã hội và của người khác khi bị xâm phạm. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN), các ngành, các cấp và nhân dân cần phát huy vai trò thực hiện pháp luật KNTC nhằm góp phần kiểm soát chặt chẽ quyền hành pháp, qua đó đẩy lùi các tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, hách dịch, thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện quyền hành pháp của cơ quan công quyền.

TIN MỚI NHẤT
Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta
Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa
Hà Nội triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Đắk Nông: Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tiện lợi, hiệu quả

TPHCM: Nỗ lực cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn

Góp phần xây dựng cách nhìn biện chứng trong công tác quản lý khi thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố

Đã phát hiện 437 vụ/665 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng

Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Bộ Nội vụ kiến nghị Vĩnh Long thu hồi các quyết định về công tác cán bộ không đúng

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.