Nghiên cứu - Trao đổi
Nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức

Đối với mỗi quốc gia, cách nhìn nhận, đánh giá về đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) phản ánh sự đánh giá của người dân đối với chính phủ. Ở những nước mà đội ngũ CBCC được thừa nhận có địa vị cao trong xã hội, nghĩa là ở đó vai trò của chính phủ được đánh giá một cách tích cực và ngược lại. Vì thế, hiệu lực và hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước trong thực tế phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, năng lực, phẩm chất của đội ngũ CBCC nhà nước. Việc xây dựng một đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của việc quản lý nhà nước thông suốt, hiệu lực, hiệu quả là vấn đề hệ trọng của bất cứ quốc gia nào.

Thực hiện quản lý phát triển xã hội gắn với tiến bộ, công bằng xã hội theo quan điểm Đại hội XII của Đảng

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục phát triển quan điểm và thực tiễn quản lý xã hội gắn với tiến bộ và công bằng xã hội phù hợp với bối cảnh mới. Tiến bộ và công bằng xã hội vừa là mục tiêu phấn đấu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, kích thích tính năng động, sáng tạo của mọi thành viên xã hội, huy động các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực trong và ngoài nước vào việc phát triển kinh tế - xã hội. Muốn thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội thì phải bảo đảm hiệu quả quản lý phát triển xã hội...

Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức chính phủ đến năm 2030 - những vấn đề đặt ra

Từ nay đến năm 2030, đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có những diễn biến rất phức tạp, khó lường, với tốc độ nhanh. Đất nước cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong chuyển đổi mô hình phát triển và giải quyết một số vấn đề hệ trọng. Hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật về tổ chức Chính phủ đến năm 2030 cần tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước. Đó là nhu cầu tự nhiên, tất yếu, là vấn đề mang tính chiến lược. Bài viết phân tích, đánh giá nhu cầu này và trên cơ sở đó đề xuất các định hướng hoàn thiện cho phù hợp.

Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công của công dân và tổ chức

Dưới ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của xu hướng dân chủ hóa và cải cách khu vực công trên thế giới, các Chính phủ đang nỗ lực để tăng cường tính phục vụ, mang đến sự hài lòng và củng cố niềm tin của người dân đối với Nhà nước. Trong đó, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công là một trong những vấn đề được đặc biệt coi trọng. Bài viết này tập trung phân tích và đánh giá việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của công dân và tổ chức, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận trong thời gian tới.

Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Thực trạng đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp

Hiện nay, tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân (UBND) vẫn đang được thực hiện theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 (sau đây gọi là Luật năm 2003). Điều 142 của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sau đây gọi là Luật năm 2015) có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 quy định: cho đến khi bầu ra HĐND nhiệm kỳ mới (tháng 5/2016) thì HĐND và UBND vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Luật năm 2003. 

Đổi mới, cải cách nền hành chính gắn với thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Hơn 70 năm qua, Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước đã đạt được những thành tích quan trọng và nổi bật trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đồng thời đảm đương ngày càng tốt hơn vai trò quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện đổi mới, cải cách nền hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới cũng như đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ kiến tạo, phát triển và hội nhập

1. Ý nghĩa, vai trò của Chính phủ điện tử trong bối cảnh xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển ở nước ta

Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông cùng với việc sử dụng rộng rãi internet trong thời đại toàn cầu hóa khiến Chính phủ điện tử đã và đang trở thành một phương tiện quan trọng để nâng cao dịch vụ công cũng như tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các Chính phủ. Chính phủ điện tử có thể được hiểu như là việc sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính công để hợp lý hóa và hợp nhất các quy trình, các luồng công việc nhằm quản lý có hiệu quả thông tin và dữ liệu, nâng cao cung ứng dịch vụ công cũng như mở rộng các kênh truyền thông/giao tiếp để gắn kết và nâng cao vị thế, tiếng nói của người dân. Chính phủ điện tử là sự ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông để các cơ quan chính phủ đổi mới, làm việc hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn, cung cấp thông tin, dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền dân chủ của mình trong việc tham gia quản lý nhà nước.

Nữ giới tham gia nghị viện: Xu hướng và những yếu tố ảnh hưởng

Sự tham gia của phụ nữ trong nghị viện được coi là một biểu hiện của bình đẳng giới và bảo đảm cho sự phát triển bền vững của các quốc gia. Việt Nam có nhiều tiến bộ về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trên nhiều phương diện như giáo dục, y tế,  kinh tế nhưng trong lĩnh vực chính trị chưa đạt so với tiềm năng và mong muốn. Nghiên cứu xu hướng nữ giới tham gia chính trị nói chung và nghị viện nói riêng cùng các yếu tố ảnh hưởng là bước quan trọng để tìm ra các giải pháp can thiệp, thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị ở Việt Nam.

Những khâu dễ bị làm sai trong quy trình công tác cán bộ

Công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu: (1) đánh giá; (2)quy hoạch; (3) đào tạo, bồi dưỡng; (4) luân chuyển, điều động; (5) bố trí, sử dụng (bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bầu cử, giới thiệu ứng cử, chỉ định, phân công phụ trách, miễn nhiệm...); (6)quản lý; (7) khen thưởng, kỷ luật cán bộ; (8) thực hiện chính sách đãi ngộ;(9) kiểm tra, giám sát;(10) bảo vệ chính trị nội bộ;(11) giải quyết khiếu nại, tố cáo về cán bộ; (12) kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác cán bộ. Các khâu của công tác cán bộ là một thể thống nhất, có quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau, tác động, thúc đẩy lẫn nhau; khi thực hiện tốt khâu này sẽ là tiền đề và cơ sở để thực hiện tốt các khâu khác và ngược lại, nếu một khâu nào đó thực hiện chưa tốt, không đúng quy trình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các khâu khác và kết quả chung của công tác cán bộ.

TIN MỚI NHẤT
Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của cấp ủy cơ sở hiện nay
Sơn La: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 02 tháng đầu năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh
Hải Phòng: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở - Góp phần đắc lực phát triển thành phố
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(15/03/2018 05:33)
Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Sáng ngày 15/3/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực  ...
Tin mới nhất

Năng lực của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực thi trách nhiệm

Phong cách diễn đạt của nhà chính trị Hồ Chí Minh - Nội dung và giá trị

TP HCM sắp có robot trả lời thắc mắc về thủ tục hành chính

Phú Yên: Chấn chỉnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Hà Nội: Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân

TPHCM: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế

Tin xem nhiều

Quản lý nhà nước về kinh tế - một số vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới

Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Làm tốt công tác cán bộ - giải pháp quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

Một số vấn đề về chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.