Nghiên cứu - Trao đổi
Tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị - quá trình nhận thức và kết quả thực hiện

Với vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng luôn quan tâm thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (HTCT). Từ Đại hội VI của Đảng đến nay, các nội dung cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HTCT đã được khẳng định rõ trong các văn kiện. Tuy nhiên, xét tổng thể, kết quả đạt được của hoạt động này trong thời gian qua còn hạn chế. Chính vì vậy, Đại hội XII  của Đảng xác định: “Tiếp tục đổi mới bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành”(1).

Đổi mới hệ thống tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Hiện nay ở nước ta, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương được tổ chức đa dạng, với nhiều nhiệm vụ và loại hình khác nhau. Với đông đảo đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập đã có đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân và xã hội, hướng tới mục tiêu ổn định và công bằng xã hội; đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, hoàn thành hầu hết và cơ bản các mục tiêu Thiên niên kỷ, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đảng cầm quyền với việc xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân ở nước ta hiện nay

1. Kiến tạo, củng cố nhà nước hợp lý, có hiệu quả - yêu cầu khách quan trong tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tìm kiếm cách thức để giành chính quyền và tạo lập một thể chế có khả năng bảo vệ, phát huy những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc và thời đại, nhờ đó quốc gia có được một trụ cột vững chắc để phát triển bền vững luôn là tình cảm, nguồn cảm hứng của các lực lượng chính trị, của những con người trăn trở với vận mệnh của dân tộc và sự tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vì thế, trong kho tàng tư tưởng chính trị của nhân loại cũng như trong hiện thực đã xuất hiện không ít trào lưu tư tưởng chính trị và các mô hình thể chế nhà nước khác nhau.

Chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức - thực trạng và định hướng cải cách

Chính sách tiền lương, đối với cán bộ, công chức, viên chức là một trong những chính sách rất cơ bản của quốc gia với những mối quan hệ tổng thể về chính trị, kinh tế, xã hội và thị trường tương tác chặt chẽ với nhau, liên quan đến vấn đề lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội... Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức là nhóm đối tượng thuộc hệ thống các cơ quan quyền lực có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội do vị trí việc làm và tính chất lao động đặc thù của loại lao động này quy định.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tuy từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, điều chỉnh hợp lý hơn, song vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Vì vậy, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển.

Chất lượng công chức và chất lượng đội ngũ công chức

Trên phương diện nghiên cứu, chất lượng công chức và chất lượng đội ngũ công chức không hoàn toàn giống nhau. Công chức là công dân, cá nhân, do vậy chất lượng công chức được xem xét với các yếu tố như: phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật… Đội ngũ công chức là tập hợp nhiều công chức (tập thể công chức) do vậy xem xét, đánh giá chất lượng đội ngũ công chức cùng với các tiêu chí phản ánh chất lượng mỗi công chức còn có các tiêu chí phản ánh chất lượng của tập thể công chức như: sự đoàn kết, thống nhất ý chí; mức độ gắn kết trong phân công, phối hợp để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chung… Hiện nay, trong nghiên cứu cũng như trong các văn bản pháp lý chưa thực sự phân biệt rõ hai nội dung trên, chưa xác định được đầy đủ, hợp lý các tiêu chí đánh giá chất lượng cũng như các yếu tố tác động đến chất lượng công chức và chất lượng đội ngũ công chức. 

Những nhận thức sai lệch của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận chính trị

Lý luận chính trị có vai trò đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, công cuộc đổi mới đất nước nói riêng. Nhưng hiện nay, còn một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận chính trị, dẫn đến những tác hại khôn lường. “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị...”(1) là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoáivề tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã nêu.

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức nhằm đổi mới hoạt động công vụ trong thời kỳ mới

Cùng với đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng ngày càng gọn nhẹ về bộ máy, rõ ràng hơn về chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp hành chính; phân cấp trách nhiệm được điều chỉnh phù hợp hơn giữa trung ương, địa phương, đặc biệt phân định rành mạch giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức sự nghiệp; tránh sự trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động quản lý trên các lĩnh vực, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu, mỗi cán bộ, công chức cũng phải được gắn trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mình. Trên cơ sở xác định vị trí việc làm, công việc sẽ được phân công cụ thể, kết quả đầu ra được lượng hóa, tạo nên tính đồng thuận, thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo sự công khai, minh bạch của nền hành chính kiến tạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới.

TIN MỚI NHẤT
Bạc Liêu bầu nữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới
Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức
Hà Nội triển khai công tác dân số trong tình hình mới
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(13/07/2018 01:42)
Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Sáng 13/7/2018, tại trụ sở Bộ, Hội đồng khoa học khoa học Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động khoa học  ...
Tin mới nhất

Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thiếu cơ sở đánh thuế 45% cho tài sản không giải trình được nguồn gốc

Quản lý rủi ro đối với nợ công

Cán bộ xã đã nghỉ việc sẽ được tăng mức trợ cấp hàng tháng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp Giám đốc Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Công Thương

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.