Nghiên cứu - Trao đổi
Vai trò của Bộ Nội vụ trong thời gian đầu xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân

1. Vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ trong những tháng năm đầu xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân

Ngày 28/8/1945 Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập gồm 13 Bộ, trong đó có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Ngay từ ngày đầu thành lập, Bộ Nội vụ đã có vị trí đặc biệt trong cơ cấu Chính phủ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời giao thực hiện chức năng: tổ chức, xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền cách mạng, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự trị an và đảm nhiệm một phần chức năng của Chủ tịch phủ, theo dõi và điều hành công tác nội trị, pháp chế, hành chính công và điều phối hoạt động của các bộ khác.

Về phân cấp quản lý công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức hành chính có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức trong sạch, tận tụy với công việc, đáp ứng những yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cần có nhiều giải pháp khác nhau, nhưng không thể thiếu giải pháp quan trọng là phân cấp quản lý cán bộ, công chức. Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước đã đề ra 6 định hướng phân cấp chủ yếu, trong đó có vấn đề phân cấp quản lý cán bộ, công chức. Định hướng phân cấp quản lý về cán bộ, công chức được nêu trong Nghị quyết này nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức nước ta thích ứng với những yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, góp phần xây dựng hệ thống hành chính trong sạch, dân chủ, tiến lên chính quy, hiện đại.

Bàn về nhân tài và phát hiện, sử dụng nhân tài hiện nay
1. Quan niệm về nhân tài
Nhìn từ chiều sâu lịch sử, khi loài người biết lao động, bước qua ngưỡng cửa của bậc thang tiến hóa, vượt qua đời sống bầy đàn, trở thành con người - loài người, do tiến hóa tự nhiên. Trong quá trình ấy, đã hình thành tự nhiên và có sự thúc đẩy mang tính xã hội, hình thành những thủ lĩnh thực thụ, thay thế, mang tính khác biệt về chất những con đầu đàn của thời mông muội. Những thủ lĩnh đó đứng đầu nhóm người, đứng đầu những bộ tộc, bộ lạc, dần dần thu phục, tập hợp thành những cộng đồng lớn, hình thành nên quốc gia, dân tộc. Trong quá trình lâu dài đó lại nảy nở những thủ lĩnh, những người đứng đầu kế tiếp giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng, của quốc gia, dân tộc. Sự hình thành tự nhiên và sự lựa chọn, đào thải của cộng đồng xã hội để có những người thủ lĩnh, người đứng đầu ở các cấp độ khác nhau (quốc gia, vùng, khu vực…) về phạm vi, tầm ảnh hưởng, bảo đảm cho xã hội loài người phát triển đến ngày nay.
Kiến tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
Đất nước đã và đang hội nhập sâu rộng, việc đổi mới, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển có ý nghĩa quyết định cho tăng trưởng bền vững. Để làm được điều này, cần có sự hợp sức, đồng lòng từ Chính phủ đến các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Với tư duy đột phá, kiến tạo, Chính phủ đã và đang chỉ đạo thực thi bài bản các bước đi quyết liệt nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia… Điều này, được khẳng định cụ thể qua các chương trình hành động, đặc biệt là qua Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ…
Bài học thời cơ của Cách mạng thánh Tám với công cuộc đẩy mạnh hội nhập quốc tế ở nước ta

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa và nửa phong kiến, là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đầu tiên trong thế kỷ XX. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã đập tan xiềng xích hơn 80 năm thống trị của chủ nghĩa thực dân; đánh đổ được chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỷ trên đất nước ta, đánh dấu sự kết thúc thời kỳ lịch sử đau thương của dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tự hào về thắng lợi vĩ đại này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”(1).

TIN MỚI NHẤT
Biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
Đổi mới, cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế
Cải cách bộ máy hành chính nhà nước- khung chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/02/2017 02:34)
Họp Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”
Sáng 21/2/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính,  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang đề nghị có hướng dẫn về “tuổi bổ nhiệm lần đầu” đối với cán bộ, công chức, viên chức

Người có chức quyền suy thoái đạo đức sẽ thành lực cản trong cơ quan

Vấn đề cốt lõi trong phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò của chính quyền xã trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay

Mô hình văn phòng HĐND cấp tỉnh: Phải đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hà Nội thí điểm khoán kinh phí, thu hồi xe công

Tin xem nhiều

Quản lý nhà nước về kinh tế - một số vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới

Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Một số vấn đề về chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 và việc xây dựng Luật về hoạt động của Chủ tịch nước

Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp huyện, cấp xã

Làm tốt công tác cán bộ - giải pháp quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.