Nghiên cứu - Trao đổi
Xây dựng tổ chức học tập đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay

Học tập là chìa khóa của thành công, trong nhiều trường hợp có thể nói đó là yếu tố sống còn của bất cứ tổ chức nào, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều thay đổi và phức tạp như hiện nay. Thông qua học tập, năng lực làm việc của mỗi cá nhân trong tổ chức sẽ được cải thiện. Kiến thức và kỹ năng liên tục được bổ sung và trang bị từ quá trình học tập ở cả bên trong và bên ngoài tổ chức sẽ giúp các cá nhân làm việc tốt hơn. Học tập cũng giúp cho mỗi cá nhân có thêm động lực làm việc, có khả năng thích ứng cao với những thay đổi… Tất cả những yếu tố này giúp cho tổ chức đạt được mục tiêu đề ra một cách dễ dàng hơn. Vì vậy, việc xây dựng và phát triển tổ chức học tập trong những năm gần đây được xem là một chiến lược quan trọng nhằm phát triển tổ chức ở cả khu vực công và tư. Thông qua phân tích về đặc điểm và lợi ích của tổ chức học tập, về bối cảnh và yêu cầu đặt ra hiện nay với các tổ chức hành chính nhà nước, bài viết khẳng định sự cần thiết và nêu lên một số vấn đề cần quan tâm nhằm xây dựng tổ chức hành chính nhà nước thành tổ chức học tập. 

Nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình bồi dưỡng công chức, đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam nhằm hướng tới việc thay đổi trạng thái của cơ chế hành chính hiện hành, làm cho nó phù hợp với yêu cầu của thời kỳ phát triển mới của đất nước. Nội dung của cải cách nền hành chính nhà nước bao gồm: cải cách thể chế hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đặt ra vô cùng cấp bách vì đây là đội ngũ đóng vai trò trực tiếp và quan trọng tác động đến tiến trình cải cách hành chính. Mặt khác, Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ công chức nhà nước có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Để đạt được mục tiêu này, việc đào tạo, bồi dưỡng công chức ở nước ta thời gian qua được tiến hành theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau nhằm làm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng ngày một sát hơn, phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn trong hoạt động công vụ của công chức.

Nhân dân làm chủ trong quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

Trong xây dựng chế độ dân chủ XHCN ở nước ta, một chế độ xã hội “dân là chủ và dân làm chủ” Đảng đã sớm đề cập đến mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Tại Đại hội VI, Đảng đã coi “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là “cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội”(1). Cơ chế đó một mặt khẳng định vai trò của ba thành tố hợp thành,  mặt khác cũng chỉ ra tính biện chứng khách quan (ràng buộc, đòi hỏi có nhau và tác động, quy định qua lại với nhau) giữa chúng.

Pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Chế độ công vụ (CĐCV) là một trong những bộ phận cấu thành của nền hành chính nhà nước. Trên thế giới có hai mô hình về CĐCV: chế độ chức nghiệp(career-based systems) và chế độ theo vị trí việc làm - VTVL (position-based systems). Pháp luật về CĐCV ở nước tađang chuyển dần từ chế độ theo chức nghiệp sang chế độ theo VTVL, nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, tuân thủ pháp luật và phục vụ lợi ích của nhân dân. Điều này đòi hỏi cần có những nghiên cứu phù hợp nhằm chỉ ra nội dung, tính chất của pháp luật về CĐCV, đánh giá được thực trạng pháp luật về công vụ, cả những ưu điểm, hạn chế và những giải pháp để hoàn thiện pháp luật về CĐCV.

Những vấn đề đặt ra sau 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2005, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012 đã tạo lập khung pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN ở nước ta. Sau 10 năm thi hành Luật PCTN, công tác PCTN đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, duy trì ổn định xã hội và phát triển đất nước. Nỗ lực PCTN của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận trong khuôn khổ thực thi Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tham nhũng cũng như các diễn đàn quốc tế song phương và đa phương khác. Các quy định của Luật PCTN đã giúp tạo ra môi trường thể chế ngày càng công khai, minh bạch; từng bước tăng cường sự tham gia của người dân trong PCTN. Cơ chế kiểm soát đối với cán bộ, công chức, viên chức và chế độ công vụ ngày càng được cải thiện; việc xử lý người có hành vi tham nhũng và tài sản tham nhũng cũng được chú trọng và nâng cao hiệu quả; bộ máy cơ quan PCTN bước đầu được củng cố, kiện toàn.

TIN MỚI NHẤT
Sao lại ngại tiếp dân?
Xây dựng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp tỉnh ở Thái Bình
Quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong Văn kiện Đại hội XII
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(22/05/2017 03:15)
Hội thảo góp ý đề cương Đề án Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
Sáng 22/5/2017, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo góp ý đề cương Đề án Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ  ...
Tin mới nhất

Một số vấn đề về hội và quản lý nhà nước đối với hội ở nước ta hiện nay

Hà Giang: Nhận diện những "nút thắt" để doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, mạnh hơn

Quảng Ngãi: Khẩn trương rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Điện Biên: Tinh gọn để nâng cao hiệu quả

Bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, gây bức xúc dư luận

Cử tri với Quốc hội

Tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng

Tin xem nhiều

Quản lý nhà nước về kinh tế - một số vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới

Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Một số vấn đề về chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 và việc xây dựng Luật về hoạt động của Chủ tịch nước

Làm tốt công tác cán bộ - giải pháp quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.