Nghiên cứu - Trao đổi
Đảng cầm quyền với việc xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân ở nước ta hiện nay

1. Kiến tạo, củng cố nhà nước hợp lý, có hiệu quả - yêu cầu khách quan trong tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tìm kiếm cách thức để giành chính quyền và tạo lập một thể chế có khả năng bảo vệ, phát huy những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc và thời đại, nhờ đó quốc gia có được một trụ cột vững chắc để phát triển bền vững luôn là tình cảm, nguồn cảm hứng của các lực lượng chính trị, của những con người trăn trở với vận mệnh của dân tộc và sự tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vì thế, trong kho tàng tư tưởng chính trị của nhân loại cũng như trong hiện thực đã xuất hiện không ít trào lưu tư tưởng chính trị và các mô hình thể chế nhà nước khác nhau.

Chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức - thực trạng và định hướng cải cách

Chính sách tiền lương, đối với cán bộ, công chức, viên chức là một trong những chính sách rất cơ bản của quốc gia với những mối quan hệ tổng thể về chính trị, kinh tế, xã hội và thị trường tương tác chặt chẽ với nhau, liên quan đến vấn đề lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội... Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức là nhóm đối tượng thuộc hệ thống các cơ quan quyền lực có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội do vị trí việc làm và tính chất lao động đặc thù của loại lao động này quy định.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tuy từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, điều chỉnh hợp lý hơn, song vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Vì vậy, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển.

Chất lượng công chức và chất lượng đội ngũ công chức

Trên phương diện nghiên cứu, chất lượng công chức và chất lượng đội ngũ công chức không hoàn toàn giống nhau. Công chức là công dân, cá nhân, do vậy chất lượng công chức được xem xét với các yếu tố như: phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật… Đội ngũ công chức là tập hợp nhiều công chức (tập thể công chức) do vậy xem xét, đánh giá chất lượng đội ngũ công chức cùng với các tiêu chí phản ánh chất lượng mỗi công chức còn có các tiêu chí phản ánh chất lượng của tập thể công chức như: sự đoàn kết, thống nhất ý chí; mức độ gắn kết trong phân công, phối hợp để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chung… Hiện nay, trong nghiên cứu cũng như trong các văn bản pháp lý chưa thực sự phân biệt rõ hai nội dung trên, chưa xác định được đầy đủ, hợp lý các tiêu chí đánh giá chất lượng cũng như các yếu tố tác động đến chất lượng công chức và chất lượng đội ngũ công chức. 

Những nhận thức sai lệch của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận chính trị

Lý luận chính trị có vai trò đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, công cuộc đổi mới đất nước nói riêng. Nhưng hiện nay, còn một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận chính trị, dẫn đến những tác hại khôn lường. “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị...”(1) là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoáivề tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã nêu.

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức nhằm đổi mới hoạt động công vụ trong thời kỳ mới

Cùng với đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng ngày càng gọn nhẹ về bộ máy, rõ ràng hơn về chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp hành chính; phân cấp trách nhiệm được điều chỉnh phù hợp hơn giữa trung ương, địa phương, đặc biệt phân định rành mạch giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức sự nghiệp; tránh sự trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động quản lý trên các lĩnh vực, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu, mỗi cán bộ, công chức cũng phải được gắn trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mình. Trên cơ sở xác định vị trí việc làm, công việc sẽ được phân công cụ thể, kết quả đầu ra được lượng hóa, tạo nên tính đồng thuận, thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo sự công khai, minh bạch của nền hành chính kiến tạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới.

Tiêu chí đánh giá hoạt động các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được thể hiện ở những tiêu chí nhất định phụ thuộc vào quá trình thực hiện và kết quả đầu ra của từng cơ quan. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh là loại cơ quan có thẩm quyền chuyên môn thuộc cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác từ trung ương đến cơ sở. Hoạt động của cơ quan chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp UBND cấp tỉnh hiện thực hóa những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

TIN MỚI NHẤT
Long An: Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính
Bình Dương: Những điển hình trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Hà Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII)
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/05/2018 09:54)
Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 25 năm ngày ra số đầu tiên
Chiều ngày 22/5, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất  ...
Tin mới nhất

Nâng cao năng suất lao động - Yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tố cáo qua điện thoại: Ăn lương dân đóng thuế thì dân yêu cầu phải làm

Không có chuyện cán bộ không làm được việc vẫn ngồi “ghế” lãnh đạo

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch đặc khu có cần Bộ Nội vụ giới thiệu?

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Bộ TN&MT sẽ cắt giảm 63,8% điều kiện đầu tư kinh doanh

Quảng Ngãi: Còn nhiều hạn chế trong cải cách hành chính

Tin xem nhiều

Quản lý nhà nước về kinh tế - một số vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới

Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Làm tốt công tác cán bộ - giải pháp quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

Một số vấn đề về chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.