Nghiên cứu - Trao đổi
Một số giải pháp về công tác tư tưởng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Trong 30 năm đổi mới, công tác tư tưởng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó đã coi trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; chống chủ nghĩa cá nhân; chỉ đạo, tổ chức triển khai đạt kết quả bước đầu trong thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giảng viên đào tạo, bồi dưỡng ở nước ta hiện nay

1. Nguồn nhân lực và việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện nay

Nguồn nhân lực (Human Resources) là tổng thể các tiềm năng (lao động) của con người của một quốc gia, vùng lãnh thổ, một địa phương đã được chuẩn bị ở mức độ nhất định, có khả năng huy động vào một quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hoặc địa phương, đơn vị. Nguồn nhân lực còn gọi  là “vốn con người” (Human capital) chính là nguồn lực con người, nhân tố con người trong một tổ chức cụ thể. Đảng ta xác định: “người lao động có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo, có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo, bồi dưỡng và phát huy bởi một nền giáo dục - đào tạo tiên tiến gắn liền với một nền khoa học, công nghệ hiện đại”(1). 

Vấn đề xã hội hóa trong quản lý nhà nước công tác bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay

1. Nhận thức chung về xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường 

Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường cùng với xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa ở nước ta nằm trong chủ trương chung về xã hội hóa một số nhiệm vụ trước đây do Nhà nước nắm giữ hoặc chủ yếu do Nhà nước nắm giữ. Chủ trương xã hội hóa này phù hợp với xu thế cải cách hành chính nhà nước ở các quốc gia trên thế giới, theo đó, chính phủ giảm thiểu sự can thiệp vào các công việc sản xuất kinh doanh, cung ứng các dịch vụ công cộng. Những việc nào xã hội có thể đảm nhiệm được thì nhà nước không làm, trừ khi xã hội không thể làm được hoặc không làm vì lợi nhuận thấp. Quan điểm “nhà nước nhỏ, xã hội lớn” hay “nhà nước cầm lái chứ không chèo thuyền” được thừa nhận và thực hành rộng rãi ở các nước. Thực tiễn bảo vệ môi trường ở nhiều nước cho thấy, môi trường được bảo vệ bởi cả nhà nước và cộng đồng xã hội. Đối với nước ta, có những lý do rất thực tế về nhu cầu xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. Tiền thuế của người dân không đủ để bộ máy nhà nước thực hiện mọi hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường. Ngân sách dành cho bảo vệ môi trường rất hạn hẹp, lại chỉ tập trung cho các đề án lớn có yêu cầu về vốn đầu tư cao. Đó chính là cơ sở thực tế hình thành chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Một trong 5 mục tiêu quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước”. Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức cũng xác định mục tiêu: xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước chuẩn bị kết thúc giai đoạn 1 trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi phải có các giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn nữa để thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình, đặc biệt là những giải pháp về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đây là chìa khóa để giải quyết các vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực xây dựng và thực hiện chính sách công

Xây dựng và thực hiện chính sách công là toàn bộ quá trình chuyển hóa ý chí của chủ thể chính sách thành hiện thực. Đây là khâu đặc biệt quan trọng trong chu trình chính sách từ hoạch định – xây dựng – thực hiện – đánh giá chính sách. Chất lượng, hiệu quả việc xây dựng, thực hiện chính sách phụ thuộc vào năng lực của cán bộ, công chức, viên chức thực thi chính sách. Thực trạng về năng lực chính sách công ở nước ta hiện nay cho thấy, bên cạnh những ưu điểm còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Do đó, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn năng lực thực hiện chính sách có ý nghĩa khoa học, thiết thực và cấp bách hiện nay.

Xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức phòng, chống tham nhũng

Hiến pháp năm 2013 của nước ta quy định: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” (Điều 2); “Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền” (Điều 8); “Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh tế xã hội và quản lý nhà nước” (Điều 56).

TIN MỚI NHẤT
Quyền lợi và trách nhiệm trong hoạt động quản lý
Giám sát về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tập trung vào tổ chức và nhân sự
Kiên quyết với tham nhũng và lợi ích nhóm
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(06/12/2016 02:32)
Xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ
Sáng 06/12/2016, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung  ...
Tin mới nhất

Phú Yên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Thông qua dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là cần thiết và phù hợp với công ước quốc tế

“Cấp trên gương mẫu không nhận quà, cấp dưới không thể đến”

Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy định về từ chức

Hà Nội kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước tới nay

Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và những vấn đề cần hoàn thiện

Xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Tin xem nhiều

Quản lý nhà nước về kinh tế - một số vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới

Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Một số vấn đề về chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 và việc xây dựng Luật về hoạt động của Chủ tịch nước

Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp huyện, cấp xã

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay

Bàn về pháp chế xã hội chủ nghĩa trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.