Nghiên cứu - Trao đổi
Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tuy đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng cũng bộc lộ một số bất cập, hạn chế như: Cơ chế quản lý, quy trình đầu tư và mua sắm tài sản nhà nước còn phân tán; Việc quản lý, sử dụng một số loại tài sản nhà nước chưa được quan tâm đúng mức, chậm đổi mới, chưa đồng bộ với cơ chế quản lý tài chính, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới... Thực trạng trên đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã

1. Vai trò của cấp xã và cán bộ chủ chốt cấp xã

Lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam cho thấy, tình hình chính trị - xã hội Việt Nam ở mỗi giai đoạn có ổn định hay không tùy thuộc một phần không nhỏ vào sự ổn định của cấp xã. Cấp xã là cấp cơ sở, có tầm quan trọng đặc biệt, là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, một chỉnh thể trong đời sống hiện thực. Đây là cấp gần dân nhất, nơi trực tiếp biến mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực trong cuộc sống; đồng thời là nơi kiểm nghiệm tính đúng đắn của chủ trương, đường lối, chính sách đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Cấp xã là gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính, cấp xã làm được việc thì mọi công việc đều xong xuôi”(1). 

Thu hồi tài sản tham nhũng: quy định trong Công ước Liên hợp quốc và pháp luật Việt Nam

Từ đầu thế kỷ 20, quá trình toàn cầu hoá mạnh mẽ đã xoá bỏ các rào cản ngăn cách trong hoạt động kinh tế của các quốc gia, cùng với sự bùng nổ thương mại quốc tế, các giao dịch xuyên quốc gia đã góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng vượt bậc của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên, một trong những mặt trái của sự phát triển ấy là hiện tượng toàn cầu hoá tham nhũng. Các rào cản được xoá bỏ, vô hình trung đã tạo cơ hội cho các quan chức tham nhũng nhanh chóng tẩu tán những tài sản phi pháp ra nước ngoài để tẩy rửa, hợp pháp hoá. Trong khi đó, sau các thủ tục pháp lý, tỷ lệ tài sản được thu hồi và trả lại cho quốc gia nạn nhân của tham nhũng lại vô cùng “ít ỏi và rải rác”[1].

Một số giải pháp nâng cao đạo đức công chức

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đạo đức công chức đã phát huy trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên, Đảng đã chỉ ra: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn diễn biến phức tạp”(1). Vì vậy, việc nâng cao đạo đức công chức là yêu cầu cấp thiết được đặt ra hiện nay.

Bàn về thi tuyển các chức danh công chức lãnh đạo hiện nay

Tuyển chọn công chức là khâu đầu tiên và rất quan trọng trong quá trình quản lý công chức, mang tính quyết định đối với sự phát triển của nền hành chính nhà nước nói chung và của từng cơ quan, đơn vị nói riêng. Công tác tuyển dụng công chức hiện nay được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển cạnh tranh là chủ yếu; trong đó, có cả thi tuyển cạnh tranh đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý. Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành tổ chức thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo, quản lý, bước đầu đạt được những thành tựu đáng phấn khởi; nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định cần phải tiếp tục được nghiên cứu, giải quyết.

Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và những vấn đề cần hoàn thiện

Điều 53 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.”. Đây là tiền đề, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Điều 200 Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định: “Tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước bao gồm đất đai, rừng tự nhiên, rừng trồng có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi tự nhiên ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác do pháp luật quy định”.

Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013 tiếp tục ghi nhận nguyên tắc phân công, phối hợp quyền lực nhà nước, đồng thời quy định rõ các chủ thể thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp: “Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp”; “Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp”; “Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp” (các Điều 69, 94, 102). Đặc biệt, nguyên tắc “kiểm soát” được bổ sung, “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”(Điều 2). Quy định mới này cụ thể hóa một bước phát triển về lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta.

Mối quan hệ giữa đạo đức công vụ và pháp luật công vụ - một số khía cạnh lý luận

Văn hóa công vụ là một khái niệm, một phạm trù rộng, được tạo bởi văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Từ góc nhìn luật học thì bộ phận “vật thể” của văn hóa công vụ là tất cả các quy định thể chế pháp luật công vụ; còn “văn hóa phi vật thể” trong công vụ là những nhận thức, quan niệm của con người về những hành vi, thái độ, cách xử sự trong quan hệ công vụ, chuẩn mực cần có của người thi hành công vụ. Văn hóa công vụ được thể hiện dưới nhiều hình thức, biểu hiện khác nhau, mà một trong những biểu hiện của nó là đạo đức công vụ, đạo đức của người thi hành công vụ. Trong bài viết này tập trung phân tích đạo đức công vụ và pháp luật về công vụ ở khía cạnh pháp lý của vấn đề.

Mô hình vị trí việc làm và giải pháp nhân lực trong ngành Giáo dục ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

1. Về mô hình vị trí việc làm

Hiện nay, trên thế giới có ba mô hình cơ bản về tổ chức công vụ đang được áp dụng là mô hình chức nghiệp hay còn gọi là mô hình ngạch, bậc; mô hình việc làm hay còn gọi là vị trí việc làm và mô hình hỗn hợp. Trong xu thế xây dựng nhà nước hiện đại, chuyển dần từ nền hành chính truyền thống sang nền hành chính phát triển, đẩy mạnh cải cách công vụ, nhiều nước có mô hình công vụ chức nghiệp là chủ yếu, trong đó có Việt Nam đang dịch chuyển dần sang nền công vụ việc làm với các mức độ khác nhau.

Phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị cơ sở giáo dục và đào tạo

Đổi mới nền giáo dục Việt Nam là nhu cầu cần thiết đã được khẳng định tại Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 khóa XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết đề ra 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có giải pháp “xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) về giáo dục, đào tạo và trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ của các bộ, ngành, địa phương. Phân định công tác (QLNN) với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo…”. Như vậy, phân định công tác QLNN với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo trở thành một vấn đề cần làm rõ trong công tác QLNN về giáo dục và đào tạo.

TIN MỚI NHẤT
Sao lại ngại tiếp dân?
Xây dựng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp tỉnh ở Thái Bình
Quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong Văn kiện Đại hội XII
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(22/05/2017 03:15)
Hội thảo góp ý đề cương Đề án Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
Sáng 22/5/2017, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo góp ý đề cương Đề án Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ  ...
Tin mới nhất

Một số vấn đề về hội và quản lý nhà nước đối với hội ở nước ta hiện nay

Hà Giang: Nhận diện những "nút thắt" để doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, mạnh hơn

Quảng Ngãi: Khẩn trương rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Điện Biên: Tinh gọn để nâng cao hiệu quả

Bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, gây bức xúc dư luận

Cử tri với Quốc hội

Tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng

Tin xem nhiều

Quản lý nhà nước về kinh tế - một số vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới

Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Một số vấn đề về chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 và việc xây dựng Luật về hoạt động của Chủ tịch nước

Làm tốt công tác cán bộ - giải pháp quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.