Nghiên cứu - Trao đổi
Nhà nước kiến tạo phát triển: sự hình thành của một mô hình quản trị nhà nước và những gợi mở cho Việt Nam

Bài viết phân tích sự hình thành, đặc trưng và điều kiện vận hành Nhà nước kiến tạo phát triển ở khu vực Đông Bắc Á, đồng thời so sánh với mô hình Nhà nước phục vụ phát triển. Bài viết cũng chỉ ra những biến đổi nhất định của mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển khi du nhập vào Việt Nam với những ảnh hưởng của mô hình Nhà nước phục vụ phát triển. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra những gợi mở cho việc vận hành thành công Nhà nước kiến tạo phát triển trong bối cảnh cải cách bộ máy nhằm xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực - cách tiếp cận nhằm thu hút và trọng dụng người có tài năng cho nền công vụ

Tiếp cận quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực là xu hướng đã và đang diễn ra trong khu vực công cũng như khu vực tư, ở cả các nước phát triển cũng như đang phát triển. Bài viết làm rõ nội hàm thuật ngữ năng lực, khung năng lực cũng như việc ứng dụng trong thực tiễn quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó cho thấy, lấy năng lực công chức làm trọng tâm trong công tác tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển, sử dụng, đánh giá, đào tạo, phát triển công chức nói chung và thu hút, trọng dụng người có tài năng nói riêng nhằm tạo động lực làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước là yêu cầu cấp thiết trong quá trình cải cách ở nước ta giai đoạn hiện nay.

Từ “Phụ nữ trong phát triển” đến “Giới và phát triển” với vấn đề tham gia chính trị của phụ nữ ở Việt Nam

Cách tiếp cận Phụ nữ trong phát triển (WID) xuất hiện vào đầu những năm 70, cách tiếp cận Phụ nữ và phát triển (WAD) ra đời vào cuối những năm 70 và cách tiếp cận Giới và phát triển (GAD) xuất hiện vào những năm 90 của thế kỷ XX. Cho dù có sự phê phán của các phương pháp tiếp cận sau đối với các phương pháp tiếp cận xuất hiện trước đó, tuy nhiên, không thể phủ nhận sự ảnh hưởng và những đóng góp tích cực của cả ba phương pháp tiếp cận đối với sự phát triển không chỉ của phụ nữ mà của toàn xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Dưới ảnh hưởng của các cách tiếp cận WID, WAD và GAD, các nghiên cứu về phụ nữ bắt đầu được xem xét với tư cách như một ngành khoa học độc lập, các dự án phát triển đã tập trung và hướng vào đối tượng tham gia và đối tượng thụ hưởng là phụ nữ, đồng thời các mối quan tâm, các nhu cầu, kỳ vọng của phụ nữ cũng đã được xem xét, quan tâm trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách. 

Thông qua việc tổng hợp những điểm chính của WID, WAD và GAD, bài viết phân tích về ảnh hưởng của nó đối với vấn đề phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị ở Việt Nam.

Bàn về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập

1. Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập trong bối cảnh đổi mới hoạt động, thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước thực hiện quyết liệt chủ trương cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII và Nghị quyết Trung ương 8 khóa VII đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nhằm giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, nâng cao năng suất và chất lượng lao động, tăng chất lượng dịch vụ công, chú trọng và tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Bảo đảm sự thống nhất giữa tính giai cấp và tính dân tộc trong văn hóa chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Sự thống nhất giữa tính giai cấp và tính dân tộc trong văn hóa chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cần được quán triệt không chỉ về mặt nhận thức mà cả về mặt hành động nhằm xây dựng một trình độ văn hóa chính trị cao. Vì vậy, việc nghiên cứu sự thống nhất giữa tính giai cấp và tính dân tộc trong văn hóa chính trị Việt Nam thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vô cùng cần thiết nhằm thực hiện tốt chủ trương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự là của dân, do dân và vì dân.

TIN MỚI NHẤT
Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới
Sự cần thiết phải ban hành Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thu, chi ngân sách nhà nước
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(20/09/2017 02:43)
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khai giảng năm học mới 2017 – 2018
Sáng ngày 20/9/2017, tại Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017 – 2018  ...
Tin mới nhất

Chính phủ điện tử gắn với cải cách thủ tục hành chính

Thu thập, xử lý thông tin trong hoạt động giám sát: Nắm bắt kịp thời, đề xuất phù hợp

Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thay đổi thành viên

Giao cơ quan quản lý xác minh tài sản, thu nhập có khó khả thi?

TPHCM: Kiểm tra công vụ, xử lý cán bộ, công chức sách nhiễu dân

Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thu, chi ngân sách nhà nước

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khai giảng năm học mới 2017 – 2018

Tin xem nhiều

Quản lý nhà nước về kinh tế - một số vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới

Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Làm tốt công tác cán bộ - giải pháp quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

Một số vấn đề về chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.