Nghiên cứu - Trao đổi
Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển

1. Chính phủ kiến tạo phát triển và cải cách hành chính nhà nước

Từ những năm 1970 của thế kỷ XX, làn sóng cải cách, chuyển đổi từ chính phủ quản lý truyền thống sang “chính phủ kiến tạo phát triển” hoặc “chính phủ doanh nghiệp” phù hợp với xu thế toàn cầu hóa được các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Anh, Canada,.. đề xướng và thực hiện. Theo đó, khái niệm “developmental state - nhà nước kiến tạo” lần đầu tiên được Chalmers Johnson nêu ra để chỉ mô hình nhà nước kiến tạo phát triển Nhật Bản “một trong những mục đích chính trong việc mở đầu ý tưởng về nhà nước kiến tạo phát triển tư bản là để vượt qua sự tương phản giữa nền kinh tế Hoa Kỳ và Liên bang Xô viết”(1). Đó là mô hình “nhà nước không phải đóng vai trò thống soái như trong các nước xã hội chủ nghĩa, nhưng cũng không chỉ đóng vai trò thụ động “điều chỉnh” như ở các nước Anh, Mỹ mà có một vai trò lớn hơn, đặc biệt trong việc định hướng và tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực kinh tế trọng tâm một cách nhất quán và trong thời gian dài”(2).

Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

1. Một số yếu tố liên quan

Cụm từ “đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” (ĐVHCKTĐB) được sử dụng và ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Xét trên tổng thể về phân loại đơn vị hành chính ở Việt Nam, theo Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Việt Nam có 4 nhóm và 11 loại đơn vị hành chính. Cấp tỉnh (nhóm 1) có 2 loại; cấp huyện (nhóm 2) có 5 loại; cấp xã (nhóm 3) có 3 loại. Riêng ĐVHCKTĐB (nhóm 4) chưa có phân loại (theo Hiến pháp, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015). Như vậy, chỉ có 3 loại như dự thảo Luật ĐVHCKTĐB đề ra hay sẽ có nhiều loại.

Tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị - quá trình nhận thức và kết quả thực hiện

Với vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng luôn quan tâm thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (HTCT). Từ Đại hội VI của Đảng đến nay, các nội dung cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HTCT đã được khẳng định rõ trong các văn kiện. Tuy nhiên, xét tổng thể, kết quả đạt được của hoạt động này trong thời gian qua còn hạn chế. Chính vì vậy, Đại hội XII  của Đảng xác định: “Tiếp tục đổi mới bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành”(1).

Đổi mới hệ thống tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Hiện nay ở nước ta, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương được tổ chức đa dạng, với nhiều nhiệm vụ và loại hình khác nhau. Với đông đảo đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập đã có đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân và xã hội, hướng tới mục tiêu ổn định và công bằng xã hội; đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, hoàn thành hầu hết và cơ bản các mục tiêu Thiên niên kỷ, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đảng cầm quyền với việc xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân ở nước ta hiện nay

1. Kiến tạo, củng cố nhà nước hợp lý, có hiệu quả - yêu cầu khách quan trong tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tìm kiếm cách thức để giành chính quyền và tạo lập một thể chế có khả năng bảo vệ, phát huy những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc và thời đại, nhờ đó quốc gia có được một trụ cột vững chắc để phát triển bền vững luôn là tình cảm, nguồn cảm hứng của các lực lượng chính trị, của những con người trăn trở với vận mệnh của dân tộc và sự tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vì thế, trong kho tàng tư tưởng chính trị của nhân loại cũng như trong hiện thực đã xuất hiện không ít trào lưu tư tưởng chính trị và các mô hình thể chế nhà nước khác nhau.

Chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức - thực trạng và định hướng cải cách

Chính sách tiền lương, đối với cán bộ, công chức, viên chức là một trong những chính sách rất cơ bản của quốc gia với những mối quan hệ tổng thể về chính trị, kinh tế, xã hội và thị trường tương tác chặt chẽ với nhau, liên quan đến vấn đề lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội... Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức là nhóm đối tượng thuộc hệ thống các cơ quan quyền lực có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội do vị trí việc làm và tính chất lao động đặc thù của loại lao động này quy định.

TIN MỚI NHẤT
“Không chỉ ra được yếu kém, tinh giản "đồng chí, đồng đội" rất khó"
Thi sinh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ năm 2018 của Bộ Nội vụ bắt đầu bài thi đầu tiên
Quảng Ninh: Xây dựng nền hành chính phục vụ từ cải cách công vụ, công chức
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(19/04/2018 04:01)
Thi sinh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ năm 2018 của Bộ Nội vụ bắt đầu bài thi đầu tiên
Chiều 19/4 tại trụ sở Bộ, các thi sinh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ năm 2018 của Bộ Nội vụ đã bắt đầu với  ...
Tin mới nhất

Bình Dương: Các kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Giải quyết thủ tục hành chính tại Đắk Nông: Hồ sơ quá hạn ở cấp huyện, xã vẫn còn nhiều

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thanh Hóa tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở

Không còn cửa cho người chạy chức?

Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Tin xem nhiều

Quản lý nhà nước về kinh tế - một số vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới

Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Làm tốt công tác cán bộ - giải pháp quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

Một số vấn đề về chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.