Nghiên cứu - Trao đổi
Xây dựng nền hành chính năng động, trách nhiệm, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, thời gian vừa qua Chính phủ đã ban hành chương trình tổng thể nhằm cải cách, đổi mới toàn diện nền hành chính nhà nước. Hiện nay Chính phủ đang tích cực, khẩn trương hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả hoạt động và kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước,... để thiết lập một nền hành chính năng động, trách nhiệm, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Vấn đề công khai thông tin về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

Quyền được thông tin là một trong những quyền cơ bản của con người, thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị, được ghi nhận trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, thể hiện thái độ tích cực hội nhập quốc tế theo xu thế nhân quyền và hòa bình. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân ở Việt Nam trong mối tương quan với các loại quyền chính trị - dân sự khác còn nhiều hạn chế do chưa có cơ chế pháp lý hữu hiệu, đầy đủ.

Đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương nước ta hiện nay

1. Đặt vấn đề

Các quốc gia trên thế giới dù theo cấu trúc nhà nước liên bang hay đơn nhất đều chia nhỏ lãnh thổ quốc gia thành những khu vực có địa giới hành chính nhất định, gắn với đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội…, từ đó hình thành hệ thống chính quyền địa phương nhằm thực thi quản trị nhà nước trên phạm vi lãnh thổ đó. Chính quyền địa phương (CQĐP) cùng với chính quyền trung ương (CQTW) hợp thành hệ thống chính quyền nhà nước, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.

Nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức

Đối với mỗi quốc gia, cách nhìn nhận, đánh giá về đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) phản ánh sự đánh giá của người dân đối với chính phủ. Ở những nước mà đội ngũ CBCC được thừa nhận có địa vị cao trong xã hội, nghĩa là ở đó vai trò của chính phủ được đánh giá một cách tích cực và ngược lại. Vì thế, hiệu lực và hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước trong thực tế phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, năng lực, phẩm chất của đội ngũ CBCC nhà nước. Việc xây dựng một đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của việc quản lý nhà nước thông suốt, hiệu lực, hiệu quả là vấn đề hệ trọng của bất cứ quốc gia nào.

Thực hiện quản lý phát triển xã hội gắn với tiến bộ, công bằng xã hội theo quan điểm Đại hội XII của Đảng

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục phát triển quan điểm và thực tiễn quản lý xã hội gắn với tiến bộ và công bằng xã hội phù hợp với bối cảnh mới. Tiến bộ và công bằng xã hội vừa là mục tiêu phấn đấu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, kích thích tính năng động, sáng tạo của mọi thành viên xã hội, huy động các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực trong và ngoài nước vào việc phát triển kinh tế - xã hội. Muốn thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội thì phải bảo đảm hiệu quả quản lý phát triển xã hội...

Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức chính phủ đến năm 2030 - những vấn đề đặt ra

Từ nay đến năm 2030, đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có những diễn biến rất phức tạp, khó lường, với tốc độ nhanh. Đất nước cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong chuyển đổi mô hình phát triển và giải quyết một số vấn đề hệ trọng. Hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật về tổ chức Chính phủ đến năm 2030 cần tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước. Đó là nhu cầu tự nhiên, tất yếu, là vấn đề mang tính chiến lược. Bài viết phân tích, đánh giá nhu cầu này và trên cơ sở đó đề xuất các định hướng hoàn thiện cho phù hợp.

Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công của công dân và tổ chức

Dưới ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của xu hướng dân chủ hóa và cải cách khu vực công trên thế giới, các Chính phủ đang nỗ lực để tăng cường tính phục vụ, mang đến sự hài lòng và củng cố niềm tin của người dân đối với Nhà nước. Trong đó, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công là một trong những vấn đề được đặc biệt coi trọng. Bài viết này tập trung phân tích và đánh giá việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của công dân và tổ chức, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận trong thời gian tới.

Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Thực trạng đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp

Hiện nay, tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân (UBND) vẫn đang được thực hiện theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 (sau đây gọi là Luật năm 2003). Điều 142 của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sau đây gọi là Luật năm 2015) có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 quy định: cho đến khi bầu ra HĐND nhiệm kỳ mới (tháng 5/2016) thì HĐND và UBND vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Luật năm 2003. 

TIN MỚI NHẤT
Đại hội Chi bộ Vụ Công chức - Viên chức, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Quảng Trị: Điểm sáng cải thiện chỉ số PCI
Quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật (*)
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(24/10/2017 03:01)
Đại hội Chi bộ Vụ Công chức - Viên chức, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Sáng ngày 24/10/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Chi bộ Vụ Công chức - Viên chức tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 (Đại  ...
Tin mới nhất

Giảm cấp trung gian để gọn đầu mối

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phê bình cho đúng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Đề nghị Chính phủ tiết giảm mạnh chi ngân sách nhà nước cho khánh tiết, hội thảo, lễ hội ​

Ông Trần Quốc Vượng: “Làm để tạo niềm tin cho dân, xã hội dần nề nếp”

Giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân thể hiện rõ vị thế của đại biểu

Tin xem nhiều

Quản lý nhà nước về kinh tế - một số vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới

Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Một số vấn đề về chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Làm tốt công tác cán bộ - giải pháp quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.