Nghiên cứu - Trao đổi
Thực hiện chiến lược cán bộ-then chốt của then chốt

1- Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Là Đảng cầm quyền, Đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, năng động sáng tạo, hăng hái thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. Đa số có phẩm chất đạo đức cách mạng tốt, thể hiện tiến bộ vững chắc về trình độ kiến thức, năng lực quản lý xã hội, năng lực khoa học kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực, bảo đảm đất nước ổn định chính trị, có bước tiến mới về kinh tế- xã hội, văn hóa và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. 

Mô hình lãnh đạo linh hoạt

Trong hoạt động công vụ, tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, người cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý có thể sử dụng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, cần quán triệt và đảm bảo tuân thủ những nguyên tắc nền tảng cơ bản, phản ánh các quy luật lãnh đạo, quản lý như là kết quả của quá trình nhận thức của con người về quy luật vận động của xã hội, của các chủ thể và đối tượng quản lý của hoạt động công vụ bao gồm những chuẩn mực là các tiêu chuẩn định hướng hành vi mà cơ quan, tổ chức, mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ vào đó để thực thi công vụ. 

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới: Gắn kết văn hóa với chính trị và kinh tế

Trong thời kỳ mới, văn hóa phải thôi thúc con người tự nhận thức được trách nhiệm của mình và thực thi trách nhiệm đó một cách tốt nhất trong mọi lĩnh vực hoạt động. Cần phải làm cho văn hóa thấm vào mọi mặt của đời sống xã hội và vào từng con người; vào kinh tế với tư cách là văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp; vào tổ chức, quản trị và điều hành đất nước; vào lĩnh vực chính trị với tư cách là văn hóa chính trị,... Chính vì vậy, bên cạnh ba trụ cột phát triển bền vững kinh tế - xã hội gồm phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường thì sự phát triển bền vững của bất cứ một quốc gia nào trong thời hiện đại cũng còn cần phải có sự phát triển bền vững về văn hóa.

TIN MỚI NHẤT
Đó là dân vận
Kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”
An Giang: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(19/01/2018 10:31)
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Nội vụ năm 2017
Chiều ngày 18/1/2018, tại Hà Nội, cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Đồng chí  ...
Tin mới nhất

Kinh nghiệm phát huy vai trò quản lý phát triển xã hội của chính quyền cơ sở ở một số nước trên thế giới

Tổng Bí thư: Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

Bài toán tài chính trong tinh giản biên chế

Nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phương pháp đánh giá công chức của Nhật Bản - kinh nghiệm đối với Việt Nam

Quảng Ninh: Đổi mới công tác dân vận, hướng về cơ sở

Tin xem nhiều

Quản lý nhà nước về kinh tế - một số vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới

Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Làm tốt công tác cán bộ - giải pháp quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

Một số vấn đề về chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.