Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế

Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là một trong những vấn đề lý luận, thực tiễn quan trọng trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì vấn đề đặt ra phải giữ vững độc lập, tự chủ, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. Do đó, cần phát huy những kết quả đạt được, đồng thời nắm bắt những thay đổi của thời cuộc để có những chính sách, biện pháp cụ thể để đạt được những thành công trong tình hình mới.

Đổi mới quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công ở Việt Nam

1. Thực trạng nguồn nhân lực trong khu vực công hiện nay

1.1. Về số lượng, chất lượng                    

a) Về số lượng: hiện nay, số lượng thứ trưởng và tương đương của các bộ, ngành ở Việt Nam là 101; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ là 35 (1); CBCC từ cấp huyện trở lên là 323.349 (2). Tổng số CBCC cấp xã của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính đến năm 2014 là 235.384 người; trong đó, cán bộ cấp xã là 118.067, công chức cấp xã là 117.317 (3); viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.834.111 (4).

Phân cấp quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giữa Trung ương và chính quyền thành phố trực thuộc Trung ương

Trong những năm qua, đặc biệt là kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước (QLNN) giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương ở các thành phố trực thuộc Trung ương được tăng cường hơn trước. Với vai trò là các trung tâm đô thị lớn của cả nước, chính quyền các thành phố trực thuộc Trung ương được trao nhiều thẩm quyền trong QLNN trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác QLNN về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, các thành phố trực thuộc Trung ương có những đóng góp to lớn về thu ngân sách, đi đầu trong nhiều lĩnh vực so với các tỉnh trực thuộc Trung ương khác.

Hoàn thiện và tăng cường thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

1. Thực tiễn thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta

1.1 Sự cần thiết của việc đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu

Cán bộ, công chức (CBCC) luôn có nhu cầu được bồi dưỡng kiến thức về các kỹ năng phù hợp với chuyên môn, yêu cầu công việc. Nhưng hiện nay, nhận thức về nhu cầu đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ chưa chính xác, chưa tập trung vào bồi dưỡng nâng cao khả năng thực thi công vụ, nhiệm vụ mà còn nặng về bằng cấp. Vì vậy, để nâng cao chất lượng, công tác ĐTBD cần được đổi mới theo hướng đáp ứng nhu cầu công tác của từng người học. Phạm vi ĐTBD theo nhu cầu công tác rất rộng, để xây dựng nội dung, chương trình, xác định phương pháp ĐTBD phù hợp không chỉ cần xác định đối tượng ĐTBD theo cấp bậc, chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc theo ngạch, bậc mà còn phải xác định theo chức danh chuyên môn, nghiệp vụ mà CBCC đảm nhiệm. Mục tiêu ĐTBD theo nhu cầu cần xác định rõ đào tạo cái gì, đào tạo cho ai, giúp họ đáp ứng được những gì nhu cầu của công việc đang làm.

Cần có những chính sách quan trọng đối với đội ngũ trí thức để phát triển và hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đội ngũ trí thức là nguồn lực hết sức quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong việc hoạch định và triển khai chiến lược phát triển đất nước. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần tăng cường quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn Nghị quyết số 27-NQ/TW. Đảng và Nhà nước ta cần tiếp tục thể chế hóa và kiên định thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ trí thức, rà soát hệ thống luật pháp và các văn bản liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức để sửa đổi, bổ sung, ban hành phù hợp với tình hình thực tế.

TIN MỚI NHẤT
Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Quản lý viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bình Định: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc xây dựng chính quyền điện tử

Lạng Sơn: Nỗ lực nâng chỉ số ICT

Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.